Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Постоянната експертна работна група по деинституционализация прие Петия мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие към

05.05.2017г.

Постоянната експертна работна група по деинституционализация прие Петия мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р. България”.

Докладът отчита изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода от 01 юли 2014 г. до 31 декември 2015 г. и очертава насоките, които следва да бъдат заложени в актуализирания План за действие, който ще обхваща периода 2016 – 2020 г.

Посочени са постиженията в процеса на деинституционализация на грижата за децата, отчетени са финалните резултати от проектите от Плана за действие, направените промени в правната рамка, финансовото обезпечаване и допълнителните ресурси, вложени в подкрепа на деинституционализацията на грижата за деца, както и натрупания опит. Специално място е отделено на резултатите от проучванията на обществените нагласи към реформата в грижата за деца и за готовността на приемните родители да отглеждат в семейството си дете с увреждане. Обобщени са и резултатите от анкетното проучване на ДАЗД с ръководителите на ЦНСТ за необходимата им подкрепа и реализирани добри практики. Дейността на неправителствените организации в подкрепа на деинституционализацията също е включена в доклада.

Петият мониторингов доклад извежда проблемите и предизвикателствата, които съпътстват промяната в грижата за децата от институции. Деинституционализацията е сложен процес, който трябва да се управлява професионално и прозрачно, чрез активно включване на гражданското общество и останалите заинтересовани страни на всички етапи на процеса: управление, планиране, изпълнение и мониторинг, отчетоха участниците в заседанието.

Постоянната експертна работна група упълномощи съпредседателите г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД, и г-жа Александрина Димитрова – изпълнителен директор на Фондация „Сийдър“, да внесат Петия Мониторингов доклад в Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на деца.

Членовете на ПЕРГ обсъдиха мерки и действия за гарантиране на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България” през следващите 5 години.