По предложение на председателя на ДАЗД България ще е домакин на Международна конференция за новата Стратегия за детето на Съвета на

23.01.2015г.

Международна конференция, посветена на новата Стратегия за детето на Съвета на Европа за периода 2016 г. -2019 г., ще бъде организирана по време на ротационното председателство на Република България на Комитета на министрите на Съвета (ноември 2015 г. - май 2016 г.). Решението бе взето по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на второто заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ). То се проведе на 22 януари под ръководството на министъра на външните работи Даниел Митов.

Провеждането на такъв форум предоставя уникален шанс за България да представи своя опит, практика и познания в закрилата и популяризирането на правата на детето. Конференцията ще осигури възможност да бъдат обсъдени новите възможности и перспективи, както и предизвикателствата в развитието на единна европейска система за гарантиране на правата на децата.

Г-жа Жечева предложи кандидатурата на доц. д-р Велина Тодорова за член на Комитета по правата на детето на ООН.

На заседанието на НКМПЧ бяха приети националният доклад на Република България за Втория цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета по правата на човека на ООН, обсъден бе и план за подготовка на ротационното председателство на Република България на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Взето бе решение да бъде подновена кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените. МВнР бе определено за водещо ведомствов подготовката на ІV доклад на Република България по изпълнение задълженията, произтичащи от Международния пакт по граждански и политически права.

На заседанието бяха обсъдени резултатите от дейността на създадените с решения на НКМПЧ две междуведомствени работни групи, упълномощени да изработят проект на механизъм за изплащане на обезщетения по уважени от договорните органи индивидуални жалби за нарушени права срещу България, и да изготвят предложения за преодоляване на несъответствията в националното законодателство с Конвенция № 87 и Конвенция № 98 на МОТ относно синдикалната свобода и правото на синдикално организиране и на колективно договаряне и с Европейската социална харта (ревизирана).

Направен бе преглед на изпълнението на препоръките от страна на контролните органи и мониторингови механизми по универсалните договори в областта на правата на човека. Обсъдени бяха въпроси, свързани с изготвянето на национални планове по бизнеса и правата на човека и по изпълнението на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Приет бе доклад за работата на НКМПЧ за 2014 г.

Следващото заседание на НКМПЧ ще се проведе през юни 2015 г.