Правата на детето и развитието на системата за закрила обсъди със студенти от Великотърновския университет председателят на ДАЗД

19.05.2016г.

Развитието на системата за закрила в България и основните принципи на Софийската стратегия за правата на детето  /2016 – 2021/ обсъди председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева със студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Педагогически колеж – гр. Плевен. Тя се срещна с младите хора, обучаващи се в специалностите „Социална педагогика“, „Начална педагогика“ и „Предучилищна педагогика“  по покана на академичното ръководство.

„В последните 15 години успяхме да променим обществената парадигма и да изградим в България среда, която е благоприятна за правата на детето. Най-добре това се вижда чрез промяната в грижата за децата с увреждания. Благодарение на процеса на деинституционализация, над 1300 момчета и момичета напуснаха специализираните институции и вече се отглеждат в близка до семейната среда“, заяви г-жа Жечева. Тя открои и основното предизвикателство пред системата за закрила – човешкият ресурс. „За гарантиране на правата на децата се нуждаем от подготвени специалисти. Вие сте моста, чрез който се осъществяват дейностите и планираните мерки стигат до всяко дете“.

Председателят на ДАЗД изтъкна важната роля и принос на академичната общност на ВТУ за създаването на кадри, които отговарят на обществените потребности.

[su_slider source="media: 4781,4782"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.