Правителството прецизира разпоредбите, свързани с обстоятелствата по прекратено ползване на социална услуга за деца

16.06.2010г.

Правителството одобри промени в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, с които се прецизират разпоредбите, свързани със задължението на доставчика на социални услуги за деца в специализирана институция и социална услуга - резидентен тип, да документира обстоятелствата, свързани с прекратяването на ползваната социална услуга.

Целта е да се създадат достатъчно гаранции, че доставчикът ще поддържа подробна и актуална информация не само за децата, които ползват съответната социална услуга към момента, но и за тези, които преустановяват ползването й, както и за причините за преустановяването, в това число и при настъпване на смърт.

С промените ще се създадат допълнителни гаранции за спазване на правата на децата и за обективно анализиране на причините за всеки случай с фатален за детето изход. Промените са в съответствие с насоките, отразени в периодичните доклади на Комитета по правата на детето, който признава важността на адекватното разследване и докладване на смъртните случаи на всички деца, причините за смъртта, както и регистрирането им.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.