Правителството прие Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания за периода 2010 г. - 2013 г.

14.07.2010г.

Министерският съвет прие Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания за периода 2010 г. — 2013 г., която има за цел да допринесе за осъществяването на мерките на българското правителство за подобряване на условията на живот на децата с увреждания и техните семейства.

Програмата е с ключово значение за изпълнението на препоръките на Европейския комитет по социални права, оповестени в негово решение от 11 октомври 2008 г., като голяма част от заложените дейности са обвързани с тяхното прилагане.

Основен акцент в Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010-2013 г. е грижата за децата с увреждания чрез създаване на оптимални условия за развитие на техния личностен потенциал и равноправно социално включване, като предпоставка за равни шансове на всички деца.

В проекта са структурирани седем оперативни цели:

- Гарантиране на равен достъп на децата със специални образователни потребности до качествено образование и подготовка с оглед пълноценното им социално включване
- Ранна превенция и диагностика, осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация
- Развитие на социални услуги за деца с увреждания и техните семейства, изграждане на достъпна архитектурна среда
- Превенция на изоставянето и насърчаване на отглеждането на дете с увреждане в семейството
- Създаване и поддържане на информационна система за деца с увреждания
- Повишаване на професионалния капацитет и оптимизиране на човешките ресурси в системата за закрила на детето
- Промяна на нагласите на обществото към децата с увреждания.