Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г.

14.04.2010г.

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г. Основен акцент в нея са децата с увреждания и даровитите деца.

Приоритетните области в Националната програма са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; насърчаване участието на децата; подобряване тяхното здраве; защитата им от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; отдих, свободно време и развитие способностите на детето; поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето и подобряване на управлението на системата за закрила на детето.

Част от заложените дейности са свързани с необходимостта от извършване на цялостен преглед на нормативната уредба по отношение на децата и семейството.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.