Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г.

14.04.2010г.

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г. Основен акцент в нея са децата с увреждания и даровитите деца.

Приоритетните области в Националната програма са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; насърчаване участието на децата; подобряване тяхното здраве; защитата им от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; отдих, свободно време и развитие способностите на детето; поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето и подобряване на управлението на системата за закрила на детето.

Част от заложените дейности са свързани с необходимостта от извършване на цялостен преглед на нормативната уредба по отношение на децата и семейството.