Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Превенция на насилието и децата с родители емигранти сред приоритетите за ДАЗД през 2016 г.

19.04.2016г.

Превенцията на насилието над деца, гарантирането на правата на децата с родители емигранти и повишаването на информираността на децата, живеещи в малки населени места, са сред основните оперативни цели на Държавната агенция за закрила на детето за 2016 г. Те бяха идентифицирани след подробен анализ на дейността на агенцията през 2015 г.  и са разработени в съответствие със Стратегията от София за правата на детето на Съвета на Европа 2016 – 2021 г. Приоритетите на ДАЗД за тази година кореспондират пряко със заложените в документа 5 цели /равни възможности за всички деца; живот без насилие за всички деца; участие на всички деца; правосъдие, адаптирано за деца, права на детето в дигиталната среда/.

За повишаване информираността и закрила срещу злоупотреба, насилие и експлоатация на деца ще бъде разработена Програма за превенция на насилието над деца. Ще бъдат осъществени наблюдения в учебните заведения в малките населени места, в рамките на които ще бъдат проучени потребностите на децата и ще се проведат срещи за повишаване на информираността на децата за техните права и начините за сигнализиране в случай на риск. За осигуряване на необходимата подкрепа ще бъдат обсъдени възможностите за актуализиране на Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция и ще се работи за подобряване на междуинституционалното сътрудничество и дейността на кризисните центрове за деца в страната.

През 2016 г. ДАЗД ще идентифицира общините с най-висок брой на деца с родители, работещи и живеещи в чужбина, в които ще бъдат реализирани интегрирани проверки относно грижата и закрилата на тези деца. За гарантиране спазването на правата им ще бъдат изготвени план за действие и механизъм за работа.

Експертите от ДАЗД ще проверят и работата по случаи на ранни съжителства и ранни раждания. Целта е да бъде координирана работата на органите по закрила и да се унифицират прилаганите мерки за превенция и подкрепа от различните институции.

Ще бъде разширен мониторингът върху спазването на правата на децата, като се планира през годината да бъде извършено наблюдение в Поправителния дом за деца в гр. Бойчиновци, в християнските и мюсюлманските духовни училища. За целта ДАЗД ще си сътрудничи с Министерството на правосъдието, Българската православна църква и главното мюфтийство.

ДАЗД ще продължи да мониторира процеса на реформа и замяна на модела на институционална грижа с грижа в общността и през 2016 г. За осигуряване приемственост на мерките по деинституционализация от изминалите 5 г. и за гарантиране на правата на децата, лишени от родителски грижи, е предвидено да бъде разработен и приет от Министерски съвет План за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода 2016-2020 г.

Непридружените деца чужденци, търсещи и получили международна закрила в страната, също ще са приоритет в работата на Агенцията. Ще продължи дейността по разработването на Координационен механизъм, чрез който ще се подобри взаимодействието между ангажираните институции и ще се осигурят подходящи условия за развитие на тази уязвима група деца.

ДАЗД си поставя за цел през 2016 г. да развива и популяризира механизма за детско участие чрез наблюдение и консултиране на създадените детски съвети и подкрепа за създаване на нови структури, особено в малките населени места.

Предстои защитата на Трети, четвърти и пети консолидиран доклад по изпълнението на Конвенцията за правата на дететето пред Комитета по правата на детето на ООН. ДАЗД ще докладва мерките, предприети за осигуряване на подходящи условия за живот и развитие на децата в България през периода 2008 – 2012 г.

Подобряване на съответствието между стратегическите документи, нормативни актове и практики в областта на закрилата на детето ще бъде постигнато чрез актуализиране на Националната стратегия за детето 2008-2018.