Предизвикателствата в борбата срещу насилието и експлоатацията на деца представи председателят на ДАЗД

04.12.2015г.

<div class="single_news">

„Приносът на системата за закрила на децата в България е, че направи видим за обществото проблемът за насилието и експлоатацията на деца и създаде възможности за сигнализиране и подкрепа, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева при подписването на Кодекса за защита на децата срещу сексуална експлоатация в туризма. „Провокирани от проблема днес хотелите Новотел и Ибис София и неправителствената организация ЕКПАТ България обединяват своите усилия. Благодарение на общите действия на държавните институции, неправителствените организации и бизнеса, ще създадем сигурна среда за нашите деца“, допълни тя.

Целта на документа е работещите в туристическия бранш да разпознават и предотвратяват потенциалното малтретиране на деца, да сигнализират при случаи на съмнение за въвличане на деца в трафик и експлоатация, както и информиране на пътуващите за правата на децата.

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева благодари на Сдружение „Пренебрегнати деца“ /ЕКПАТ България/ за предложените мерки и действия и посочи, че в Разяснителния доклад към Конвенцията за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие /Конвенция Ланзароте/ като добра практика за справяне със сексуалната злоупотреба с деца е посочен Етичният кодекс за превенция на сексуалната експлоатация на деца в туризма и пътническата индустрия на ЕКПАТ.

„В последните години в Държавната агенция за закрила на детето ежегодно се регистрират средно по 10 случая за деца, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация“, каза г-жа Жечева. Тя допълни, че една от ефективните мерки за закрила на жертвите е административната мярка „забрана за напускане на страната” по Закона за българските лични документи, която се налага от министъра на вътрешните работи по предложение на председателя на ДАЗД. „От 2006 г. до сега с цел предотвратяване на повторното им въвличане в трафик и експлоатация, както и с цел осигуряване на дългосрочни мерки за закрила, такава мярка е наложена на 259 деца“, съобщи председателят на ДАЗД.

Г-жа Жечева представи основните акценти в дейността на Агенцията за превенцията на насилието и всички форми на експлоатация и злоупотреба с деца. Сред тях са: ратифицираният през 2001 г. Факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография, приетият Закон за борба с трафика на хора и Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел през 2003 г., разработеният през 2005 г. по инициатива на ДАЗД “Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаите на непридружени български деца, завръщащи се от чужбина”, който се прилага и в момента.

Работещ инструмент за борбата с насилието и сексуалната експлоатация е и подписаният през 2010 г. Координационен механизъм за взаимодействие при работата в случаите на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Един от ефективните механизми за превенция за насилието над деца е мониторинговата и контролната дейност по спазването на правата на детето в образователните и специализираните институции и в социалните услуги, която извършва ДАЗД.

От 2009 г. Агенцията поддържа денонощна безплатна Национална телефонна линия за деца 116 111, която е един от най-ефективните и бързи начини за подаване на сигнали.

ДАЗД има и специализиран интернет сайт <a href="http://www.stopech.sacp.government.bg/&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.stopech.sacp.government.bg</a&gt;, чрез който може да бъде подаден сигнал от всеки, който разполага с каквато и да е информация за въвличане на дете в рискови ситуации.

Г-жа Жечева очерта и основните предизвикателства, пред които са изправени институциите в борбата с насилието и сексуалната експлоатация на деца – възможността България да се превърне в страна, дестинация на експлоатирани и трафикирани деца, заради засилената миграция на деца и семейства от трети страни, осигуряването на качествени услуги за пострадалите деца, достатъчно превантивни мерки сред уязвимите групи деца и щадящо правосъдие за пострадалите.

[su_slider source="media: 5157"]

</div>