Предложения на Съвета на децата след второто им редовно заседание във Велико Търново

26.06.2017г.

<strong>Предложения на Съвета на децата след второто им редовно заседание във Велико Търново.</strong>

<strong>Относно споразумение с Висшия адвокатски съвет:</strong>
<ul>
<li>Съветът на децата упълномощи председателя на ДАЗД да подпише Споразумението с Висшия адвокатски съвет за сътрудничество.</li>
<li>Направена е препоръка адвокатите, които работят по бракоразводни дела, както и по дела, касаещи родителски конфликти, да се специализират в защитата на правата на децата и следване на техните интереси, като се обучават допълнително.</li>
<li>Съветът на децата ще идентифицира потребностите на своите връстници относно нуждите им от правна помощ и ще предостави информация на ВАС, за да им бъде оказана необходимата подкрепа</li>
<li>Включване на представители на ВАС в инициативата „Панаир на професиите“, поради засиления интерес от страна на младите хора към работата на юристите</li>
<li>Реализирането на Споразумението да бъде отчетено през септември и да се допълни, ако е необходимо</li>
<li>Съветът на децата се ангажира да предаде на всички свои връстници в страната посланието „Най-големият защитник на децата са самите деца“</li>
</ul>
<strong>Относно Наредбата за приобщаващото образование:</strong>
<ul>
<li>Училището е място за всички деца.</li>
<li>Откриване на центрове за личностно развитие във всяка административна област и осигуряване на по-добри възможности на всяко дете да развива своите таланти, без значние дали е в уязвимо положение или не.</li>
<li>-Системата трябва дасе адаптира към потребностите на децата, а не обратното.</li>
</ul>
<strong>Относно агресията и насилието в училище:</strong>
<ul>
<li>Да се засили връзката между учениците и учителите и да се работа активно за изграждане на доверие между тях. За това да се предвиди учителите по всеки предмет да имат по един час на месец, в който да говорят с децата за желанията и страховете им.</li>
<li>Създаване на неформални групи от връстници, които да подкрепят учениците, жертви на агресия.</li>
<li>Включване на децата, проявили агресия, в школи по изкуствата или спортни клубове в зависимост от техните индивидуални силни страни, нужди и желания.</li>
<li>Учениците, извършили насилие, да бъдат насърчени да се включат в доброволчески инициативи (като „Деца помагат на деца“).</li>
<li>Провеждане на кампания в детските градини за разпознаване на вербалната агресия.</li>
<li>Кампания с известни личности, които да стимулират децата да не търпят агресията, а да й се противопоставят с положителни примери /създаване на послания срещу агресията/.</li>
</ul>
<strong>Лятна кампания</strong>
<ul>
<li>01.07 – 15.09.2017г. – Провеждане на лятната кампания на Съвета на децата за трета поредна година. Мотото ще е „Здравословно и безопасно лято за децата“</li>
<li>– спортен празник, водна безопасност, обучение по първа помощ и правата на децата</li>
</ul>
&nbsp;

<strong>Инициатива „Деца помагат на деца“</strong>
<ul>
<li>Специализирана и по-широко застъпена помощ за изучаване на чужди езици (най – вече английски език). Привличане на конкретни млади преподаватели- специалисти.</li>
<li>Подкрепа като мотивация за усвояване на уроците, а не писане на конкретни домашни.</li>
<li>Използане на интерактивни методи /регистрация в сайтове като уча.се, създаване на електорнни игри/за усвояване на материала.</li>
<li>Съвместно с Джуниър Ачийвмънт обучение по финансова култура на децата от социалните услуги; стаж в реална работна среда.</li>
<li>Улесняване на достъпа на доброволци до ЦНСТ.</li>
<li>Проучване на интересите и талантите на децата и контактс хора, които имат сходни интереси – използване на възможностите на социалните мрежи.</li>
<li>Деца, напуснали ЦНСТ и продължаващи образованието си, да се връщат в услугите, за да мотивират момчетата и момичетата там.</li>
</ul>
<strong>Следващо заседание и теми за обсъждане: 03 - 06.10.2017г.  – Стара Загора</strong>
<ul>
<li>Безопасен интернет;</li>
<li>Деца бежанци;</li>
<li>Тайната на осиновяването;</li>
<li>Радикализация на младите хора;</li>
</ul>
<strong>Седмица за правата  на детето 13-20.11.2017 г.</strong>

<strong>Последно заседание за годината на Съвета на децата - 18-20.11.2017 г.</strong>