Председателят на ДАЗД бе гост на 10-годишнината на Фондация „Конкордия България“

11.04.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова се запозна с развитието на социалните услуги за деца, които се предоставят от Фондация „Конкордия България“. Тя бе специален гост на форум, посветен на 10-годишнината от стартиране на работата на организацията в страната.

Широкият спектър от предлагани услуги – Център за работа с деца на улицата, Приют, Наблюдавано и Приходно жилища, отговарят на потребностите на уязвимите групи деца и млади хора на територията на Столична община. Реализираните дейности, сред които ранна интервенция, превенция на отпадането от училище, подготовка за постъпване в 1 клас, логопедчна и психологическа помощ, осигуряват необходимата подкрепа както на децата, така и на техните семейства. Фондацията работи активно и с общността, за да се постигне по-добра социализация и интеграция.

По време на семинара бяха представени инициативите на Фондацията за социално включване чрез спорт -  Футболен клуб „Конкордия“, и чрез развитието на социалното предприемачество.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.