Председателят на ДАЗД връчи награди за особен принос в развитието на системата за закрила на детето и защита на правата на децата

29.01.2016г.

По повод навършването на 15 години от създаването на Държавната агенция за закрила на детето председателят г-жа Ева Жечева връчи почетни грамоти и плакети за особен принос в развитието на системата за закрила и за защита на правата на децата. Отличени бяха:
<ol>
<li>Ивайло Калфин – заместник министър председател по демографската и социалната политика - за въвеждането на новите политики за подкрепа за детето и семейството и социалното подпомагане</li>
<li>Деяна Костадинова – началник на кабинета на президента на Република България - за отговорността и последователността към каузата за децата, за създаването на системата за контрол за спазването на правата на детето и за убедеността и настоятелността за утвърждаване на правата на детето</li>
<li>Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука в 43-то НС - за организирането на цялостен процес и подход за въвеждане на новата философия в Закона за предучилищното и училищното възпитание</li>
<li>Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община - за извеждане на политиките и услугите за децата като приоритет на Столична община</li>
<li>Вергиния Мичева – заместник-министър на правосъдието - за новаторството и изключителните усилия за въвеждането на нов, съвременен Закон за детско правосъдие и за създадената връзка между правосъдната система и системата за закрила на детето</li>
<li>Д-р Ваньо Шарков – заместник-министър на здравеопазването - за активната законодателна дейност с фокус върху децата и семействата, за настойчивостта и упоритостта за подобряване на майчиното и детско здраве в България</li>
<li>Доц. д-р Велина Тодорова – БАН - за енергията, ентусиазма и вдъхновението при изграждането на системата за закрила на детето и нейното усъвършенстване, за отдадеността и новаторството при създаването на законодателството за детето и основните стратегически документи, за формирането на нова нагласа към детето, за изграждането на култура и уважение към правата на детето и подкрепа за неговата индивидуалност</li>
<li>Ширин Местан – за развитие на системата за закрила на детето, за въвеждане на стандарти за работа на социалните работници, за децентрализация на услугите за децата и семействата и позиционионирането им в близост до детето, семейството и техните нужди</li>
<li>УНИЦЕФ България - за особения принос в развитието на системата за закрила на детето и спазването на правата на децата във всички области на живота и в различните секторни политики, за подобряването на достъпа до услуги за деца и семейства, за инвестициите в устойчиви политики за детето и семейството и за уникалността във фондонабирането и кампаниите за популяризирането и спазването на правата на детето, за усилията за промяна в нагласите и отношението към неравенството и дискриминацията</li>
<li>Национална мрежа за децата – за особен принос в обединението на гражданските организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна, за застъпничеството и лобирането за развитие на система от услуги за превенция на рисковете за уязвимите деца и семейства, за изграждането на модерна и отговорна мрежа от представители на гражданските организации по въпросите на децата и семейството</li>
<li>Национално сдружение на общините в Република България – за дългогодишното партньорство и приоритизирането на политиките и грижата за децата на местно ниво</li>
<li>Главна Дирекция „Национална полиция“, МВР – за изградено пълноценно, дългогодишно сътрудничество и партньорство в името на децата</li>
<li>Даниела Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура - за старта на реформата в сферата на детското правосъдие, извеждане на важността на взаимовръзката между правосъдната система и системата за закрила на детето и за непрекъсната подкрепа за защита на правата на децата</li>
<li>Иванка Шалапатова – изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца“ - за силната й мотивация и работа за утвърждаване на правата на децата, за въвеждането на подхода за корпоративната социална отговорност на бизнеса и за енергията при разработването на политиките за ранно детско развитие</li>
<li>Д-р Весела Банова - за толерантността, за интереса към уникалността към всеки един индивид, за професионализма. За инициаторството и организирането на първите специализирани обучения за екипите на ДМСГД и дневните центрове за децата с увреждания в цялата страна, за въвеждане на принципите за ранна интервенция, за активното й участие в стартирането и осъществяването на деинституционализацията в Р България;</li>
<li>Валентина Симеонова за въвеждането на екипност и координираност в работата на институциите и съществената роля при извеждането на процеса на деинститузционализацията в национален приоритет</li>
<li>Надя Шабани – за интегрирането на идеите за междусекторни политики и въвеждането на мултидисциплинарния подход към детето и новаторството в философията на новия закон за детето, който разглежда в цялост правата на детето</li>
<li>Фондация „ЛУМОС“ - за партньорската подкрепа в процеса на деинституционализацията та грижата за деца с увреждания и направените ценни инвестиции в развитието на системата от социалните услуги в общността и в промяната на нагласите към децата с увреждания от специализирани институции в България</li>
<li>Дирекции „Социално подпомагане” - за вярата и енергията за общата кауза – децата на България, за годините с грешки и повече успехи, за отдадеността и професионализма при директния контакт с децата и родителите, за защитата на правата на детето</li>
<li>Камелия Николова – главен директор на ГД „Контрол по правата на детето“, за всеотдайността, борбения дух, стремеж и постоянство в утвърждаването и прилагането на политиките за закрила на детето, за ролята в ежедневния диалог между институциите в името на най-добрия интерес на детето</li>
<li>Доц. д-р Здравко Попов, за ръководството на офиса на Българския национален комитет за УНИЦЕФ в България, което доведе до катализиране на процеса на законотворчество в областта на детските права, за въвеждането и популяризирането на принципите на Конвенцията на ООН за правата на децата. Общественик, дипломат и защитник на политиките за децата</li>
</ol>