Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева: „Децата са деца, без значение, че говорим за бежанци“

11.08.2016г.

Зад това твърдение застанаха твърдо и убедено председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и г-н Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, след проведена работна среща днес.

«Броят на непридружените и разделени деца, които пристигат в България нараства и във всички действия, засягащи тези деца, трябва да се следва принципът за най-добрия интерес за детето», сподели г-н Льо Рут по време на срещата.

Непридружените деца чужденци, включително търсещите или получили международна закрила в България, попадат в категорията „деца в риск” по смисъла на Закона за закрила на детето, сподели г-жа Кънева. В тази връзка, българската държава има ангажимента да създаде подходящи условия и гаранции за реализиране на правата на тези деца, регламентирани както в националното, така и в международното законодателство. «Децата от тази целева група имат същите права като българските деца, останали без родителска грижа. В този смисъл държавните институции следва да им осигурят подслон, храна, достъп до здравни грижи, достъп до образование и всички други права» категорично заяви г-жа Кънева.

«За да бъдем полезни на децата трябва всички институции да се обединим  и да работим заедно, за да може да намерим най-адекватното и най-доброто за детето» сподели още г-жа Кънева.