Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева: „Само с градивен диалог ще постигнем още по-добри резултати относно децата, жертви на насилие

11.07.2016г.

<div class="single_news">

Националната работна среща на кризисните центрове за деца /КЦД/, жертви на насилие и трафик откри днес председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева.

„Трябва да има диалог между специалистите, които работят на терен и експертите от органите за закрила на детето и диалогът трябва да бъде максимално позитивен и градивен“  - с тези думи, г-жа Кънева откри междуинституционалната работна среща.

На срещата присъстват 12 представители на КЦД от общо 16, от които София, Драгоман, В. Търново, Монтана, Видин, Бургас, Средец, Шумен и Силистра. Домакин на срещата е кметът на община Алфатар, г-жа Янка Господинова, чийто приоритет са подрастващите деца и в частност децата в риск. Целта на срещата е да се намерят практически мерки за подобряване на координацията по случаите, общ диалог между институциите и организациите.

И защото трябва да се чуе и гласът на децата на работната среща присъстват и пратеници от Съвета на децата - Андреа Начева, представител на Разград и бившият председател на Съвета на децата Фахредин Молламехмед, които отправиха послание за добра екипна работа в името на настоящето и бъдещето.

Националната среща продължава с обсъждане и дискусии по темата трафик на деца и добри практики за подобряване на качеството и ефективността при предоставянето на социалната услуга кризисен център.
<div class="single_news">

[su_slider source="media: 4732,4733,4734"]

</div>
</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.