ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАЗД Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА ОТКРИ НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО – СЪЩНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ“

06.12.2018г.

На 6-ти декември Държавната агенция за закрила на детето бе домакин на Национална научно-практическа конференция на тема: „Педагогически иновации за повишаване на качеството – същност на съвременното училище“. Организатори на събитието са: Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,  Държавната агенция за закрила на детето, Националният инспекторат по образованието,  Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование в Република България. Официален гост на конференцията бе министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев. Събитието бе открито от председателя на ДАЗД - д-р Елеонора Лилова с думите:

Вярвам в успеха на тази конференция, защото тук са представители на всички заинтересовани страни, тук са лидери на промяната, доказали своята експертиза и иновативност в подхода през годините.“ Участниците в конференцията са посочили признаците на качеството на образованието, което д-р Лилова синтезира:

  • организиране на лидерството, което да зададе посоката, визията, мисията, съгласуване и пълноценното участие най-вече на експертите, директорите, учениците, родителите, учителите. Търсенето и оценяването на високите постижения и подобряването на индивидуалните и общи постижения. Умението да сме инициативни, да се обединим и гледаме в една посока.
  • партньорството – заедно, от самото начало да се планират и предприемат съвместни инициативи, да се обединяват ресурси и да се насърчават всички на местно, регионално и национално ниво да поставят училищното качество на образование в центъра на усилията, и най-важното в центъра на общността.
  • социалното включване – всички обучаеми да са проактивни и да се възползват от възможностите, които предлага училището, независимо от техния произход, пол, религия, социална класа, физически способности и други различия. Част от качеството е да умеем да моделираме, да насърчим ценности и поведение на всички да подкрепят правата на детето и социалното включване на всички малцинства. Социалното включване трябва да бъде неразделна част от училищната политика и практика. Услугите и програмите да бъдат достъпни и развиващи потенциала на всяко дете.
  • училището трябва да насърчава равните права на качество на образование за всички в местната общност, да предлага набор от услуги или партньорите му, които да задоволяват потребностите. Задълбочен анализ на потребностите на конкретната общност и разработване на план за действие, който гарантира качеството.
  • обмен на информация и междусекторно сътрудничество – две политики, които застъпваме и в Националната стратегия за детето 2019-2030 г.
  • учене през целия живот – осигуряване на възможности и регистър на умения и опит. Гарантиране, че уменията се ценят.

Пожелавам успех на конференцията и вярвам, че в края на деня ще бъде приет заключителния документ „Пътна карта за качествено образование“, която ще е важен знак, че вървим в правилната посока“, завърши своето изказване д-р Лилова. Пленарен доклад на тема: „Ролята на позитивната мотивация за повишаване качеството на образованието“ представи д-р Анелия Андреева  - директор на Националния инспекторат по образованието. Активно участие в Конференцията взеха както образователните експерти, така и поканените заинтересовани страни за качеството на образованието – Росен Йорданов – психолог, д-р Десислава Бакърджиева – актриса, Христо Рачев – музикант и др.