Председателят на ДАЗД Надя Шабани издаде акт за глоба на личния лекар на 12-годишна родилка

22.03.2010г.

Председателят на Държавната агенция за закрлила на детето Надя Шабани издаде наказателно постановление с административна наказание глоба в размер на 1000 лв. на личния лекар на 12-годишна родилка от с. Стряма, общ. Раковски, Пловдивска област.

Проверката на ДАЗД по случая е установила, че лекарят е нарушил Закона за закрила на детето като не е уведомил ДАЗД, Дирекция „Социално подпомагане” или МВР за бремеността на детето и необходимостта от закрила. Наска роди на 19 януари т.г. в гр. Пловдив.

При проверката са констатирани и пропуски в отделите за закрила на детето в дирекциите „Социално подпомагане” в гр. Раковски и в гр. Хасково, където в момента малолетната майка и бебето живеят в дома на биологичния баща. Установено е, че сигналът не е оценен и не са взети всички мерки за гарантиране на живота и здравето на децата. Не са предприети действия и спрямо законния представител на малолетната майка, който без основателни причини трайно не е полагал грижи за нея. Освен това социалните работници не са предприели действия за насочване на родилката и бебето към ползване на алтернативни услуги за деца.

По случая е сезирана Районната прокуратура в гр. Пловдив за предприемане на действия по компетентност.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.