Председателят на ДАЗД наказа директора на ЧСОУ "Св. Георги" заради удавеното дете по време на "зелено училище" в Банско

Председателят на ДАЗД наказа директора на ЧСОУ "Св. Георги" заради удавеното дете по време на "зелено училище" в Банско

22.10.2009г.

Експертна комисия от Главна дирекция "Контрол по правата на детето" при ДАЗД, на 11.09.2009 г. извърши проверка по сигнал в Частно средно общообразователно училище "Св. Георги" – гр. София, във връзка с трагичния инцидент на 01.09.2009 г., при който дете се удави в хотелски басейн по време на ученически отдих в гр. Банско.

Изводите от проверката на комисията са, че са допуснати пропуски в организирането на "зелено училище" в гр. Банско, които създават предпоставки за нарушаване правото на детето на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси, регламентирано от Закона за закрила на детето.

За нарушението на чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето, на директора на ЧСОУ "Св. Георги" – гр. София, председателят на ДАЗД е издадал акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление за глоба на директора на частното училище.

При проверката е констатирано, че от РИО на МОМН – гр. София, е дадено разрешение за провеждането на организирания отдих при липса на необходимите документи по Наредбата за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

В заключителните разпоредби на Наредбата е посочено, че контролът по спазването й се осъществява от Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието – София – град, предвид на което тези институции са информирани за предприемане на действия съобразно предоставената им компетентност.

За резултатите от проверката са информирани Окръжна прокуратура – гр. Благоевград, и началникът на Районно управление на МВР – гр. Банско, с оглед предприемане на действия по компетентност. За отстраняване на констатираните при проверката пропуски, на директора на Частно средно общообразователно училище "Св. Георги" – гр. София, от Председателя на ДАЗД е дадено задължително предписание с методически указания за изпълнението му и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Дадени са и писмени препоръки.

В ДАЗД е получен писмен отговор за изпълнение на задължителното предписание в определения срок, предприети са своевременно необходимите действия от страна на директора на училището в изпълнение на дадените препоръки.