Председателят на ДАЗД: Необходимо е повишаване на капацитета на системите за работа с деца – участници в правни процедури

26.04.2016г.

Въвеждането на интегриран подход, основан на индивидуална оценка на специфичните потребности на детето, жертва или свидетел на насилие, участник в правни процедури, е едно от задължителните условия за подобряване на ситуацията на тези деца, обяви на форум, посветен на правото на детето на справедливо правосъдие председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Тя присъства на международна конференция, организирана по проект „Чуй детето – приятелско към детето правосъдие”, който се реализира от ИСДП в партньорство с ДАЗД, Министерство на правосъдието, Прокуратура на РБългария, Българска педиатрична организация, Международната обсерватория за младежко правосъдие и европейски организации, работещи по правата на децата.

Форумът дискутира реформите в съдебните системи на страните – членки на ЕС, чиято цел е осигуряване на правосъдие, съобразено с нуждите на детето.

“Приемам тази конференция и като част от усилията на страната ни за изпълнение на една от петте приоритетни цели на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето, която бе лансирана за първи път в София преди по-малко от месец. Тя прогласява, че детето трябва да има възможност да бъде изслушано при съдебни и административни производства, които го засягат, и да има достъп до компетентни, независими и безпристрастни механизми за подаване на жалба, когато правата му са нарушени, а държавите да признават правото на всяко дете в конфликт със закона да бъде третирано по начин, насърчаващ чувството за достойнство у детето и отчитащ възрастта и целта за реинтеграция на детето в обществото. С приемането на Стратегията държавите-членки се ангажираха:
<ul>
<li> да предприемат действия за промяна на законодателството си и политиката си с оглед прилагането на Насоките на Съвета на Европа за детско правосъдие;</li>
<li>да предприемат стъпки за намаляване броя на лишените от свобода деца и подобряване на условията за лишаване от свобода;</li>
<li>да усъвършенстват реализацията на правата на детето, включително определянето на най-добрия интерес на детето в контекста на семейните отношения.</li>
</ul>
Годишно хиляди деца в Европа са в контакт със системата на правосъдието като жертви, свидетели, правонарушители или жалбоподатели. Трябва да изградим капацитет в системите за работа с тези деца. Задължително е да се прилагат мултидисциплинарни  подходи и споделяне на опит между професионалистите“, подчерта в изказването си г-жа Жечева.

Липса на координираност на действията на всички отговорни институции, довела до непредприемане на адекватни и навременни действия за закрила на дете, бе установена през 2010 г. при проверка на ДАЗД по сигнал за насилие върху малолетно дете. Този случай беше катализаторът, който обедини усилията на всички институции за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при насилие над дете, заяви председателят на ДАЗД. Вследствие на него Агенцията разработи, а всички орани за закрила и главния прокурор приеха Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Действащият Координационен механизъм за териториално взаимодействие е една добра основа, върху която трябва да гради, за да се гарантира по-добра координация и взаимодействие между отговорните институции, допълни г-жа Жечева.

Проектът „Чуй детето – приятелско правосъдие към детето” апробира въвеждането на интегриран подход, основан на индивидуална оценка на специфичните потребности на детето, подкрепя по-бързото и лесно прилагане на директива 2012/29/ЕС относно установяването на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.