Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД обсъди с доставчици на социални услуги новите мерки за деинституционализация на грижата за деца

15.04.2016г.

„Качествената промяна в грижата за деца зависи преди всичко от вашата активност“, с тези думи се обърна към участниците в ХІ-ия национален форум на доставчиците на социални услуги председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Пред делегатите тя представи основните принципи и целите, по които работи ръководената от нея междуведомствена група за разработване на проект на Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода 2016 – 2020 г.

„Изправени сме пред предизвикателството да планираме за дълъг срок – 5 години, в един изключително динамичен период. Подходът, на който подчиняваме планирането, е основан на правата на детето. Градим върху предизвикателствата, научените уроци, трудностите, пред които се изправиха общините и доставчиците на социални услуги за деца досега. Подготвяме Плана с ресурсите на институциите, гражданските организации, местните власти и утвърдени експерти в сферата на деинституционализацията на грижата за деца, с които водим активен диалог“, информира г-жа Жечева.

„Голямото предизвикателство, пред което сме изправени е социалното изключване и маргинализацията на големи общности. Ако не постигнем трайна и устойчива промяна в общностите, няма да достигнем планираните във Визията цели.

Успехът на деинституционализацията на грижата за деца зависи от наличието на адекватни финансови механизми, ясната политическа воля и действия на всички нива, ясна комуникационна стратегия за промяна на нагласите“, подчерта председателят на ДАЗД.

Г-жа Жечева заяви, че акцентът в новия План за действие ще бъде поставен върху развитието и подкрепата на децата, младежите и техните семейства, както и на специалистите в сферата. Във фокуса на всички дейностите ще стои превенцията.

„Мерките, които в момента все още се обсъждат, се подчинени на няколко основни цели, които си поставяме в  изпълнението на Плана:
<ul>
<li>Превенция на разделянето на децата от родителите, което най-често се дължи на бедност и маргинализация, увреждания или неглижиране и насилие;</li>
<li>Развитие за междусекторни и интергрирани услуги;</li>
<li>Мерки за подкрепа на младежите, напускащи резидентните услуги;</li>
<li>Деинституционализация на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ и на домовете за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/.</li>
</ul>
Целта ни е до 2020 г. да бъдат закрити 47 институции /18 ДМСГД и 29 ДДЛРГ/, да бъде въведен мораториум за настаняване на деца в специализирани институции и да се постигне намаляване с 30% на броя на децата във формална грижа.

С предвидените в Плана дейности за деиституционализация на децата от социално-педагогическите и възпитателните училища-интернати на практика ще бъде надградена Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, заяви председателят на ДАЗД.