Председателят на ДАЗД откри два ЦНСТ за деца с увреждания в град Търговище

23.07.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и кметът на Община Търговище д-р Красимир Мирев откриха официално двата центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в града. В тях вече живеят 23 момичета и момчета от  домовете за деца с умствена изостаналост в Търговище, Крушари, Просторно, Горски Сеновец, от домовете за медико-социални грижи в Търговище и Шумен и от общността.

Благодаря на община Търговище и на кмета за постигнатото. Изградената социална инфраструктура и двете нови услуги, които откриваме днес са показател за социална отговорност и чуствителност, заяви при откриването г-жа Жечева. Тя обяви мерките, които ДАЗД предприема в подкрепа на екипите на новите услуги - обща рамка за действие на местно ниво и механизъм за споделяне на добри практики между участниците в процеса на деинституционализация на грижата за деца; Споразумение за сътрудничество между Държавната агенция за закрила на детето и Коалиция 2025 с цел оказване на допълнителна подкрепа на общините от неправителствените организации, работещи в сферата, наблюдение на функциониращите ЦНСТ и ЗЖ от експерти на ДАЗД с цел идентифициране на проблеми и оказване на помощ на екипите. Негативните последици от медицинския модел на грижа могат да бъдат преодолени в голяма степен, когато децата бъдат обградени с внимание, топлина, търпение, сигурност и качествена емоционална връзка с възрастен човек. Убедена съм, че вие ще им дадете това внимание и любов, каза в заключение г-жа Жечева.

Кметът д-р Красимир Мирев подчерта, че за децата вече имат достъп до всички услуги в общността – личен лекар, стоматолог, спешен център. Включват се в провеждането на различни мероприятия и празнуват заедно с децата от детските градини и училищата. Създадени са и условия за поддържане на връзки с родители и близки, приемни родители и осиновители. По този начин се осигурява плавен преход от институцията към новата услуга, осигурява се равнопоставеност и успешно социално включване на децата и младежите.

Председателят на ДАЗД се запозна и разговаря с децата и персонала, а след това разгледа стаите, които момчетата и момичетата сами са подредили.

Центровете за настаняване от семеен тип в Община Търговище са създадени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Финансират се от ОП „Развитие на човешките ресурси”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Компонент 1 от тази операция се изпълнява от ДАЗД чрез проект „Детство за всички”, по който бяха извършени оценки на състоянието на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която се нуждае всяко от тях, връзките им с родители или значими възрастни, възможностите за реинтеграция. Проектът финансира и подготовката на персонала и на децата за настаняване в новите услуги.

Компонент 2 от операцията се изпълнява от общините и осигурява финансиране на новите услуги. Целта му е да осигури устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания. Община Търговище е бенефициент по проект BG051РО001-5.2.12-0004-C0001 Не в дома, а у Дома”, по процедура „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2, който се реализира в рамките на 20 месеца, до 22.01.2015г. Общата финансова стойност на проекта е 401 825,82, които са 100% безвъзмездна помощ.

На откриването присъстваха още заместник областният управител Фатме Дерели, зам.-кметовете на Община Търговище, представители на РДСП, ДСП и ОЗД, и съседи на ЦНСТ.