Председателят на ДАЗД откри два нови центъра за деца с увреждания в гр. Хасково

03.09.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и кметът на Община Хасково Георги Иванов откриха два Центъра за настаняване от семеен тип. В тях вече живеят 24 деца и младежи с увреждания от специализираните институции в Луковит, Кърджали, Стара Загора, Хасково, с. Видраре, с. Петрово, с. Кермен и с. Сладък кладенец.

Тези центрове са символ на промяната на обществото ни, на това което искаме да дадем на всички деца, на стремежът ни да осигурим социални услуги в подкрепа на семействата, за гарантиране на необходимата грижа за децата. Благодаря на най-важния ни партньор в процеса на деинституционализация на децата с увреждания – общините, за това, че припознаха своите отговорности и заедно променяме средата, заяви г-жа Жечева при откриването на центровете.

Двата центъра за деца с увреждания, които откриваме днес, са нов етап в развитието на социалната политика на общината, ние имаме опит и сме доказали, че можем да управляваме добре социални услуги, заяви кметът Георги Иванов.

44 са децата с увреждания, които напуснаха институциите и вече ползват новите услуги в област Хасково. Освен двата центъра в областния град, центрове за настаняване от семеен тип вече функционират в Димитровград и Харманли. Председателят на ДАЗД посети и тези два центъра и разговаря с екипите за управление. Тя обсъди с тях и с представители на общините организацията на работа, осигуряването на образователните и здравни потребности на децата, потребностите от обучение и подкрепа на екипите.

Центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища в Област Хасково са изградени в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Финансират се от ОП „Развитие на човешките ресурси”, Операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Компонент 1 от тази операция се изпълнява от ДАЗД чрез проект „Детство за всички”, по който бяха извършени оценки на състоянието на настанените в институции деца с увреждания, грижата, от която се нуждае всяко от тях, връзките им с родители или значими възрастни, възможностите за реинтеграция. Проектът финансира и подготовката на персонала и на децата за настаняване в новите услуги.

Компонент 2 от операцията се изпълнява от общините и осигурява финансиране на новите услуги. Целта му е да осигури устойчив модел на деинституционализация на деца с увреждания.