Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД откри регионалната среща на доставчици на нови социални услуги за деца, която се провежда в Плевен

23.01.2015г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева откри днес двудневна среща за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца. „Целта на регионалните срещи, които ще се проведат в шестте района за планиране, е да се координират и катализират действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца, за да осигурим на всяко дете равни възможности за социално включване”, каза при откриването г-жа Жечева. В писмо до участниците, прочетено от зам.-кмета на община Плевен г-жа Дамянка Владимирова, кметът на община Плевен проф. Д-р Димитър Стойков заяви „Високо оценяваме амбицията на екипа на Държавната агенция за закрила на детето да реализира проект „Детство за всички“, привличайки широк кръг хора, посветили своя професионален път на един от главните приоритети – грижата за най-малките ни граждани. Адекватното отношение към тях, синхронизирано със съвременните тенденции и опит на европейските страни, като база на държавната политика е най-точното мерило за израстването на нашето общество и мъдростта на нацията ни“.

Първият ден на срещата е посветен на Концепцията за социалните услуги от резидентен тип в общността и на опита на общините в управлението на социални услуги от резидентен тип. Ръководството на социални услуги за деца с увреждания - философия и принципи, представи Фондация „Международна социална служба“. Няколкогодишния си опит в управлението на социалната услуга - мениджмънт и практика, сподели екипът на ЦНСТ Гложене /Тетевен/.

Добри практики и трудности при предаването на грижата за децата и младежите бяха представени от координаторите на проект „Детство за всички“ в областите Плевен и Ловеч, Монтана, Видин и Враца, както и от представители на общините Червен бряг, Долни Дъбник, Ловеч, Монтана, Видин и Луковит.

Утре участниците ще дискутират механизмите за подкрепа и вземане на решения на местно ниво, опитът на регионалните екипи по деинституционализация, както и възможностите за подкрепа от неправителствените организации обединени в подкрепящата процеса на деинситуционализация Коалиция „Детство 2025”.

В дискусията участват над 100 представители на местната власт, регионалните инспекторати по образование, дирекции „Социално подпомагане“ от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен и неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата, които ще обменят добри практики и ще споделят опит в решаване на кризисни ситуации. Сред тях са екипите на 30 ЦНСТ и защитени жилища, в които са настанени или предстои да бъдат настанени деца и младежи от домовете за деца с увреждания, лишени от родителски грижи и медико-социални грижи. Тези деца са целева група на реализираната от ДАЗД по проект „Детство за всички“ и от АСП в партньорство с общините операция „Да не изоставяме нито едно дете“. За тях, в изпълнение на Националната концепция „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, са изградени или са в процес на израждане нови социални услуги в 80 български общини.