Председателят на ДАЗД подкрепи закриването на нови 4 дома за деца с увреждания

09.03.2015г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ изпрати до изпълнителния директор на АСП становище за закриване на 5 специализирани институции за деца – Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ - с. Просторно, обл. Разград, ДДУИ - с. Медвен, обл. Сливен, ДДУИ – гр. Мездра, ДДУИ – с. Търнава, и Дом за деца, лишени от родителска грижа – с. Бързица.

Децата и младежите от предложените за закриване институции вече се преместват в центрове за настаняване от семеен тип в Бургас, Бяла Слатина, Враца, Казанлък, Провадия, Монтана, Пловдив, Русе и Ямбол и в защитени жилища в Мездра и Червен бряг.

През миналата година бяха закрити 5 дома за деца с увреждания - ДДУИ Искра (Карнобат), ДДУИ Кошарица, ДДУИ Търговище, ДДУИ Кермен, ДДФУ Луковит.

Закриването на ДДУИ се извършва при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Дирекциите „Социално подпомагане”, местната власт и неправителствени организации. То е в изпълнение на разработения план за действие по проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД, в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването.

Проектът се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, в която е заложено закриването на всички специализирани институции за деца до 2025 г. Неговата основна цел е промяна на философията за грижа за деца с увреждания, като най-уязвима група от децата в институции, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на семействата и осигуряване на семейна или близка до семейната среда за всяко дете, настанено в специализирана институция за деца с увреждания, както и достъп до пакет от необходимите услуги, съобразно индивидуалните му потребности.

Проектът е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете“, в рамките на която е заложено до края на тази година да бъдат закрити най-малко 15 от съществуващите през 2010 г. 25 специализирани домове за деца с увреждания. По този проект мултидисциплинарни екипи извършиха оценка на индивидуалните потребности на всяко от настанените в домовете за деца с увреждания деца, изследвани бяха желанието и възможностите на родителите и близките да поддържат контакт с децата и младежите. Отчитайки комплекс от фактори (желание на детето, родители и роднини, здравословно състояние и нужда от медицинска грижа, възможност за продължаване на образованието, ползване на социални и универсални услуги, значими връзки, приятели и т.н<em>.</em>) екип от специалисти предложи вида и мястото на резидентната услуга, към която да бъде насочен всеки от живеещите в ДДУИ.

107 са изградените нови социални услуги, които вече функционират в 65 общини в страната и осигуряват по-добри условия за живот и развитие на 913 деца и младежи с увреждания. 457 момчета и момичета предстои да бъдат изведени от домовете за медико-социални грижи и за деца с умствена изостаналост и да бъдат настанени в новите услуги до края на тази година.