Председателят на ДАЗД поиска мобилни екипи да работят с децата от сметището в Пазарджик

04.11.2014г.

Да бъде организирана среща за координиране на действията между институциите, които имат отношение към превенцията и преодоляването на проблема с работещите деца на сметището в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, е една от препоръките на председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева. Предписанието е направено след проверки в Дирекциите „Социално подпомагане” в гр. Пазарджик и гр. Пещера, Основно училище “Св. Климент Охридски” и социалната услуга „Център за работа с деца на улицата” в с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, във връзка с изнесени в медиите информации за деца, събиращи заедно с родителите си вторични суровини на сметище в землището на с. Алеко Константиново. Установено бе, че институциите не работят ефективно за предпазване на децата от полагане на нерегламентиран труд и с децата, които полагат такъв, не се използват всички съществуващи ресурси за защитата им.

Проблемът с работещите на сметището момчета и момичета е свързан с бедността в ромските семейства и експлоатацията на детски труд. Високата безработица, водеща до нисък социален статус, и липсата на доходи е характерна за голяма част от малцинственото население на село Алеко Константиново и околността. Децата в тези семейства са използвани като трудов ресурс за подпомагане на семейния бюджет.

Изводът, който се налага от четирите проверки на ДАЗД, е, че най-сериозният проблем е неумението на служителите от дирекциите “Социално подпомагане” в гр. Пазарджик и гр. Пещера, училището и социалната услуга да разпознават тези деца като деца в риск. Социалните работници започват работа само при постъпил сигнал, като не планират и не извършват превантивни действия с участието на всички ангажирани институции. Ръководството на ОУ “Св. Климент Охридски” не сигнализира органите по закрила, когато има данни за деца, които упражняват нерегламентирана трудова дейност.

Действията на институциите в община Пазарджик и взаимодействието между тях не гарантират в пълна степен правото на защита от икономическа експлоатация и от извършване на работа, която крие опасност, може да попречи на образованието на децата, да навреди на здравето или на физическото, умственото, моралното или социалното им развитие, са констатациите от проверките в четирите институции. Липсва ефективна мрежа за сътрудничество между тях за преодоляване на проблема с детския труд и спазване правата на децата, установи проверката.

Социалната услуга, която се предоставя от Центъра за работа с деца на улицата, е насочена основно към  застрашените от отпадане от образователната система и предоставяне на храна. Работи се само с деца, посочени от училищното ръководство, извън обсега на дейността му остават децата, застрашени от трудова експлоатация. Не се използват възможностите за мобилна работа на сметището и на местата, където потребителите на социалната услуга упражняват селскостопански труд, установи проверката.

Във връзка с тези констатации, председателят на ДАЗД направи предписание към социалната услуга да бъде обучен мобилен екип за извършване на периодични обходи с цел превенция на детския труд, да се въведе мобилна, индивидуална и групова форма на работа със застрашените деца и да се подобри организацията на работа.