Председателят на ДАЗД поиска закриване на ЦНСТ Брацигово

14.10.2015г.

Да бъде закрит Центърът за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Брацигово, обл. Пазарджик, поиска председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева в писмо до изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане г-н Ивайло Иванов. Проверка на ДАЗД установи, че в социалната услуга са създадени условия за мултиплициране на модела на институция с преобладаваща медицинска грижа. Тази система има трайно негативно въздействие върху децата и противоречи на философията на процеса на деинституционализация на деца. Центърът е профилиран и в него са настанени деца от 0 до 3-годишна възраст, приети в разрез с Методическото ръководство за услугата „Център за настаняване от семеен тип“.

Всички настанявания са направени като спешни, което е знак за недобро сътрудничество с отделите „Закрила на детето”. Допуснато е да се приемат деца без основния набор документи от настаняващата Дирекция „Социално подпомагане“.

В ЦНСТ не са създадени условия за срещи с родителите и за привличането им като партньори в работата. Не е осигурено помещение за посетители, с което са нарушени критериите за качествена услуга. Това отношение на екипа към семейството демотивира родителите за посещения при децата. Не се работи за реинтеграция на децата в родното им семейство и за съкращаване времето на престоя им в услугата от резидентен тип.

Установена е недобра практика да не се издирват родителите на децата и те да не бъдат информирани за обстоятелствата преди екипите на ОЗД/ДСП да пристъпят към процедура за вписване в регистъра за пълно осиновяване.

При проверката на сигнал за конкретно дете от центъра е установено нарушение на правата му, регламентирани в чл. 3, т.1 и т.2 от Конвенцията на ООН за правата на детето и в чл. 10 ал.1 от Закона за закрила на детето. Без основания в изготвения от ДСП/ОЗД план за действие, с който то е прието в ЦНСТ е заложена дългосрочна цел „Осиновяване”.

Детето е вписано в Регистъра за пълно осиновяване без да са планирани и изпълнявани мерки и без да са изчерпани възможностите за реинтеграцията му в родното семейство. Родителите му не са уведомени, че здравословните проблеми, които са ги затруднявали са овладени, на срещите по случая не са обсъждани въпроси за подкрепа на семейството. Към момента на настаняване в центъра детето е припознато от бащата и, въпреки че това е било известно на екипа, той не е вписан като родител в Регистъра на потребители на социални услуги в ЦНСТ. Не са отразени и отчетени настъпилите промени в семейната среда. Липсва декларация от майката за съгласие за пълно осиновяване.

За отстраняване на допуснатите нарушения председателят на ДАЗД издаде задължително предписание на директора на КСУДС деца на възраст от 0 до 3 години да се приемат в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно с техни по-големи братя или сестри. Дадени са препоръки за подобряване на работата, сред които:
<ul>
<li>Да се информират родителите за развитието на децата им и да се предприемат действия за включването им в дейности по обгрижването му;</li>
<li>Да се осигури защитено пространство и време за срещи между децата и родителите им;</li>
<li>Регистърът на потребителите на социални услуги за деца да бъде приведен в съответствие с изискванията на чл. 5 от НКССУД;</li>
<li>Работният график на персонала да гарантира присъствието на необходимите за предоставяне на качествена грижа за децата специалисти.</li>
</ul>