Председателят на ДАЗД поиска дисциплинарно наказание за директора на ДМСГД Сливен, заради поставено в риск дете

04.09.2015г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева предложи на министъра на здравеопазването г-н Петър Москов да наложи дисциплинарно наказание на директора на Дома за медико-социални грижи (ДМСГД) гр. Сливен заради това, че не е осъществил контрол и не е създал организация за незабавно изпълнение на предприета мярка за закрила, с което създаден риск за детето.

Предложението е направено след проверка на ДАЗД, извършена след сигнал, постъпил на Националната телефонна линия за деца 116 111. Инспекторите установиха, че дежурният персонал на дома не е изпълнил задължението си за съдействие за осъществяване на предприета мярка за закрила за дете, в резултат на което то е било поставено в риск. През нощта на 04 срещу 05.07.2015 г. полицейски екип, заедно с представител на отдел „Закрила на детето” към ДСП гр. Сливен и инспектор „Детска педагогическа стая”, е направил два опита да настани в ДМСГД дете, за което е била предприета спешна мярка – полицейска закрила. Дежурният персонал в ДМСГД не е отговорил на позвъняванията по телефона и на външната врата на институцията и не е осъществил контакт с полицейските служители. За създалата се ситуация е бил уведомен по телефона директорът на специализираната институция, който от своя страна не е създал необходимата организация за незабавното настаняване на детето в Дома.

При проверката бе констатирано, че в процедурата на ДМСГД – Сливен за спешно настаняване на дете не е разписан ясен регламент за прием през нощта, в празнични и почивни дни. Не са регламентирани точни и ясни отговорности на дежурните служители за осъществяване на контактите с външни лица.

В наредбата за пропускателния режим в институцията не е регламентиран редът за достъп до сградата на ДМСГД, изискванията към външните лица, гарантиращи безопасността на децата, както и отговорностите на персонала при изпълнение на пропускателния режим в отсъствие на дежурен лекар.

Проверката установи, че директорът и дежурният персонал в ДМСГД не са изпълнили задължението по чл. 8а, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за закрила на детето, а именно - не са съдействали за изпълнение на предприета спешна мярка за закрила на дете. Със своите действия служителите на ДМСГД гр. Сливен са поставили детето в риск. Установено е нарушено право на детето на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие, регламентирано в чл. 10, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

На директора на ДМСГД гр. Сливен е дадено задължително предписание и препоръка за налагане на дисциплинарно наказание по Кодекса на труда на дежурен служител за това, че не е изпълнил задължение по Закона за закрила на детето.

</div>