Председателят на ДАЗД посети два центъра за деца

14.03.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова посети Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа в кв. Надежда, София. Тя разговаря с директорите на ДЦДМУ, Любов Пенева и на ЦОП, Янита Петрова. Те очертаха проблемите, които срещат във всекидневната работа и по какъв начин могат да бъдат решавани. Не малка част от децата на училищна възраст посещават единствено дневните центрове за социална рехабилитация и интеграция и остават извън образователната система, посочиха директорите. Те подчертаха необходимостта от психологична подкрепа, разкриване на услуги за родителите и работа със семействата. Необходимо е също и по-голяма информираност и подкрепа от страна  на обществото.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.