Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД предлага закриването на два дома за деца с увреждания

16.09.2014г.

Закриването на две специализирани институции за деца с увреждания - Дом за деца с умствена изостаналост в с. Кошарица, обл. Бургас, и Дом за деца с физически увреждания в гр. Луковит, предложи председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.

Прекратяването на дейността на тези институции е в изпълнение на разработения план за действие по проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД, в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването. Проектът е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете“, в рамките на която е заложено закриването най-малко на 15 специализирани домове за деца с увреждания. Първата институция, която преустанови работа на 01 юли 2014 г. със заповед на изпълнителния директор на АСП, бе ДДУИ „Св. Екатерина” в с. Искра, обл. Бургас.

Закриването на домовете се извършва при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Дирекциите „Социално подпомагане”, местната власт и неправителствени организации. Възпитаниците на закритите домове ще бъдат настанени в резидентни услуги в общността.

По-голямата част от живеещите в домовете в с. Кошарица и гр. Луковит деца и младежи вече са преместени в ЦНСТ и защитени жилища. Останалите - 11 в ДДУИ Кошарица и 6 в ДДФУ Луковит, са в процес на подготовка – посещават новите къщички, срещат се с персонала и с другите настанени там, подреждат свои кътове. След като бъдат настанени момчетата и момичетата ще бъдат записани на училище и ще посещават допълнителни услуги - центрове за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция. По този начин ще се постигне по-добрата им интеграцията и социализация.

Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища вече функционират в 31 общини в страната. В тях са осигурени по-добри и подходящи условия за живот и развитие на 501 деца и младежи с увреждания. Други 928 предстои да бъдат изведени от домовете за медико-социални грижи и за деца с умствена изостаналост и да бъдат настанени в новите услуги.

Проектът „Детство за всички” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е въвеждането на качествено нов подход при грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции.