Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД предложи дисциплинарно наказание за директора на СОУ „Стоян Заимов”, гр. Плевен

14.01.2015г.

Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка по сигнал за сексуално посегателство от страна на учител в СОУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен. В сигналът, постъпил в ДАЗД с вх. № 97-Р-9/05.12.2014 г., майка на ученичка съобщава, че на 24.09.2014 г. преподавателят по изобразително изкуство е извършил сексуално посегателство над детето й и част от съученичките му, за което никой от персонала не е уведомил родителите.

Проверката установи, че възпитаничката на СОУ „Стоян Заимов” е била жертва на сексуално посегателство и неприемливо поведение от страна на преподавател. Уронени са престижа и достойнството на детето, което е рефлектирало върху психическото му състояние.

Подаденият на 24.09.2014 г. от детето до класния ръководител г-жа Петя Владимирова и педагогическия съветник г-жа Гергана Петкова устен сигнал за сексуално посегателство в учебното заведение не е заведен с входящ номер.

Директорът на училището г-жа Гетова не е отстранила незабавно от работното му място визираният в жалбата учител и го е оставил да преподава до 5.10.2014 г.- 7 учебни дни, с което не е гарантирала правото на децата от закрила. Тя не е изискала незабавно писмено обяснение от преподавателя. Направила е това повече от 2 месеца след подаването на сигнала.

От страна на ръководството на училището е задействан Координационният механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие, но не са предприети незабавни мерки за предотвратяване на рисковите фактори за другите деца в образователната институция. Случаят не е регистриран в училищния Регистър за отразяване на всяка ситуация на тормоз, в който следва да се вписва развитието му във времето и да се планира подходяща интервенция.

Нито директорът г-жа Гетова, нито помощник-директорът г-жа Мелниклийска са изпълнили задължението си по чл. 7 от Закона за закрила на детето – незабавно да уведомят дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Не са уведомени и родителите на детето. Това е направено едва на 23.10.2014 г. Нарушена е процедурата за взаимодействие при сигнал за дете, жертва или в риск от насилие, според която при подаден сигнал за насилие от член на персонала, директорът трябва да бъде уведомен до 1 час от регистрирането, включително по телефона и факс. Сигналът се изпраща и в Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, по настоящия адрес на детето, Детска педагогическа стая, Регионална здравна инспекция, личен лекар на детето, представител на „Спешна помощ” и Регионален инспекторат по образованието към МОН.

В училището няма установен ред за уведомяване за резултатите от предприети действия по жалби и сигнали, засягащи права или интереси на децата. Липсват разписана процедура за превенция от насилие, регламент за подаване на сигнали и жалби, за спазване на правата на учениците и забрана за насилие, както и механизъм за уведомяване на родителите за успеха, дисциплината, отсъствията и поведението.

Поведението на учителят по изобразително изкуство е неподходящо по отношение на неговите ученички, упражнявал е вербално и физическо сексуално насилие над част от тях. Чрез действията си той е упражнил психическо насилие, което е в разрез на вменените му служебни задължения и забрана за въздържане от подобни действия.

Заключението на проверяващите е, че са нарушени висшите интереси на детето, регламентирани в чл. 3, т. 2 от КПД на ООН; правото на детето на закрила от всички форми на насилие съгласно чл. 19, т. 1 и т. 2 от КПД на ООН, а в училището са налице предпоставки за нарушаване правото на детето на закрила, регламентирано в чл. 11, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

Председателят на ДАЗД предложи на началника на РИО – Плевен да бъде наложено дисциплинарно наказание на директора на училищетоеГетова, тъй като не е гарантирала правото на закрила на децата в училището и не е предприела навремени мерки и действия за тяхната защита. На г-жа Гетова е дадена препоръка на учителят по изобразително изкуство да бъде наложено дисциплинарно наказание заради нарушаване на правата и накърняване личното достойнство на ученика.

Директорът е задължен в 20-дневен срок в Правилника за дейността на училището да заложи механизъм за превенция от насилие, регламент за подаване на сигнали и жалби, уведомяване за резултатите от предприети действия и ред за уведомяване на родителите. Регистърът за случаите на тормоз трябва да бъде поддържан съгласно нормативните изисквания.

В 10-дневен срок трябва да бъдат актуализирани длъжностните характеристики, в които да бъде включено задължение на учителите да спазват Етичния кодекс на работещите с деца, да познават законодателство по закрилата на децата, както и да уведомяват органите по закрила за деца в риск.

За резултатите от проверката са уведомени Районна прокуратура Плевен и Регионален инспекторат по образование - Плевен.