Председателят на ДАЗД предложи мерки за подобряване на пътната безопасност

15.11.2015г.

<div class="single_news">

Да бъде разработена годишна програма за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2011 - 2020 г. предложи председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на председателя на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова. Предложението цели да бъде въведен цялостен и интегриран подход за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и осигуряване на безопасността, здравето и живота на децата като участници в пътното движение. С разработването на годишни програми за изпълнението на Стратегията ще бъдат въведени индикатори за измерване на резултата и ефективността от реализираните мерки, като ще бъде осигурена възможност за мобилизация на повече ресурси, както и за подобряване на координацията.

Председателят на ДАЗД предлага в програмата да бъдат заложени целенасочени, системни и ефективни мерки за превенция на рисковете в пътната среда, сред които:
<ul>
<li>актуализация на програмите за обучение по безопасност на движението на деца и ученици, както и разработване и прилагане на такива учебни програми за учениците от 9 до 12 клас;</li>
<li>въвеждане на единно съдържание на програмите за подготовка по оказване на първа долекарска помощ както на преподавателите, така и на децата;</li>
<li>анализ на нормативната база и по-ясно регламентиране на отговорността и контрола по отношение на безопасността на децата на пътя;</li>
<li>създаване на механизъм за по-бърз процес на установяване на нарушението при ПТП, налагане и реално изпълнение на наказанията, ефективно изпълнение на актовете, с които са наложени наказанията, което от своя страна ще подпомогне превенцията по отношение на най-грубите нарушители на ЗДвП.</li>
</ul>
Позицията на Държавната агенция за закрила на детето за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение ще бъде представена за обсъждане на предстоящото 48-мо заседание на Държавно - обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.