Председателят на ДАЗД предложи мерки за подобряване на пътната безопасност

15.11.2015г.

<div class="single_news">

Да бъде разработена годишна програма за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България 2011 - 2020 г. предложи председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева на председателя на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова. Предложението цели да бъде въведен цялостен и интегриран подход за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и осигуряване на безопасността, здравето и живота на децата като участници в пътното движение. С разработването на годишни програми за изпълнението на Стратегията ще бъдат въведени индикатори за измерване на резултата и ефективността от реализираните мерки, като ще бъде осигурена възможност за мобилизация на повече ресурси, както и за подобряване на координацията.

Председателят на ДАЗД предлага в програмата да бъдат заложени целенасочени, системни и ефективни мерки за превенция на рисковете в пътната среда, сред които:
<ul>
<li>актуализация на програмите за обучение по безопасност на движението на деца и ученици, както и разработване и прилагане на такива учебни програми за учениците от 9 до 12 клас;</li>
<li>въвеждане на единно съдържание на програмите за подготовка по оказване на първа долекарска помощ както на преподавателите, така и на децата;</li>
<li>анализ на нормативната база и по-ясно регламентиране на отговорността и контрола по отношение на безопасността на децата на пътя;</li>
<li>създаване на механизъм за по-бърз процес на установяване на нарушението при ПТП, налагане и реално изпълнение на наказанията, ефективно изпълнение на актовете, с които са наложени наказанията, което от своя страна ще подпомогне превенцията по отношение на най-грубите нарушители на ЗДвП.</li>
</ul>
Позицията на Държавната агенция за закрила на детето за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение ще бъде представена за обсъждане на предстоящото 48-мо заседание на Държавно - обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

</div>