Председателят на ДАЗД предложи дисциплинарни наказания за директора и за служители на ДМСГД Видин заради небрежно отношение, довело до

16.03.2015г.

В Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Видин са допуснати <strong>нарушения на правото на закрила на детето</strong>, регламентирано в чл. 11, ал. 2 от Закона за закрила на детето, <strong>правото на детето на закрила от насилие и небрежно отношение</strong> по чл. 19, т. 1 и т. 2, и <strong>правото на детето на живот, оцеляване и развитие в максимално възможна степен</strong> по чл. 6, т. 2, както и <strong>основният принцип за гарантиране на висшите интереси на детето</strong>, регламентиран в чл. 3, т. 2 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Това установи проверка на Държавната агенция за закрила на детето в дома, извършена по повод публикации в медиите от 14.01.2015 г. за починало дете на година и два месеца, което, според директора на институцията, било паднало от креватчето си и се задушило от повърната храна.

Установени са редица пропуски. <strong>Креватчето на детето – дървено с решетка отпред, не е било обезопасено</strong>, с цел предотвратяване на наранявания. По данни на служител от институцията, системно се е чувало, че Н. си е удряла главата в креватчетo. В разрез с нормативните изисквания <strong>от стаята на персонала няма видимост до всички спални помещения</strong> на децата в кърмаческия сектор, към стаята на починалото момиченце има видимост единствено от третото спално помещение и от единия край на стаята за игра. Съществуват рискове за други подобни инциденти с деца.

Инцидентът не е отразен в документацията на дома, в „Журнал за починали деца” не са посочени време, място и причина за смъртта и други данни, регламентирани във вътрешна Процедура на институцията. Въведеният в ДМСГД – Видин „Журнал за починали деца” не отговаря на изискванията за водене на Регистър на смъртните случаи, регламентирани в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, изпълнението на която гарантира безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата и защита на техните права и интереси. В Книгата за приемане на деца дома, за починалото момиченце са отбелязани само дата на раждане, причини за приемането, с какви документи е прието и от къде идва. Няма информация за каквито и да е диетични и медицински нужди на детето.

Не е спазена Процедурата за писмено уведомяване на компетентните органи и родителите за инцидент с дете – родителите на се уведомени писмено и не е посочена причината, поради която това не е направено.

Установени са съществени противоречия между посочените от персонала и отразените в документацията данни за цялостното развитие на детето и здравословното му състояние. Противоречива е информацията получена при разговорите с директора и дежурния лекар в деня на инцидента.

Няма данни детето да е с увреждания и да има решение на ТЕЛК, никъде в рапортните книги на персонала не е отразена проблемна ситуация с момиченцето, породена от здравословното му състояние или специфични за него потребности и положени грижи.

Комисията <strong>допуска, че е възможно да става въпрос за инцидент с детето, поради небрежност от страна на персонала</strong>, който е достатъчен и се подпомага от възрастни жени по програма „Баба и внуче“. По време на инцидента в кърмаческия сектор се застъпва персонала от двете дневни смени /първа и втора/, поради което комисията счита, че е недопустима проявата на подобна небрежност от страна на персонала.

Председателят на ДАЗД издаде следните задължителни предписания на директора на дома:
<ul>
<li>да бъдат регламентирани задълженията на персонала, по отношение на наблюдението на децата по време на сън, за да бъдат под постоянен и непрекъснат надзор от служителите на смяна.</li>
<li>В Рапортните книги на персонала да се отразява стриктно всяка проблемна ситуация с дете от дома, породена от здравословното му състояние или специфични за него потребности и положени грижи.</li>
<li>За всеки инцидент с дете да се спазва процедурата и да се уведомяват писмено компетентните органи и родителите на детето, а предприетите действия от персонала да се отбелязват в досието.</li>
<li>Директорът да документира резултатите от осъществяван вътрешен контрол в специализираната институция.</li>
</ul>
Председателят на ДАЗД предложи на Министъра на здравеопазването да бъде потърсена дисциплинарна отговорност на директора на ДМСГД – Видин, заради констатираните нарушения, довели до нарушаване правата на децата в дома и на основание чл. 63, ал. 5 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето. Г-жа Ева Жечева поиска и да бъдат наложени дисциплинарни наказания на служителите, които са били дежурни на смяна в деня на инцидента, довел до смъртта на детето, ззаради <strong>„небрежно отношение” от тяхна страна</strong>.

За гарантирането на правата на останалите деца от страна на персонала на ДМСГД - Видин, в частност персонала в кърмаческия сектор, може да бъде направен извод след получаване на окончателните резултати от проверката на ангажираните по случая на Н. институции - Изпълнителна агенция „Медицински одит” и Окръжна прокуратура – Видин.