Председателят на ДАЗД представи работата на системата за закрила на детето на 72-та сесия на Комитета по правата на детето на ООН

02.06.2016г.

Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева взе участие в 72-рата сесия на Комитета по правата на детето на ООН. Тя бе част от българската правителствена делегация, която защити 3-5 периодичен доклад на България по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Г-жа Кънева представи работата на системата за закрила, като акцентира върху засиленото взаимодействие между органите за закрила на местно ниво, добрите практики  за гарантиране на правата на децата и за подкрепа на семействата.

България получи адмирации за постиженията в процеса на деинституционализация, в гарантирането на равен достъп до образование на децата с увреждания, за усилията за реализирането на държавната политика за правосъдието за детето, за реализираната от страната ни политика за подкрепа и гарантиране на правата на децата бежанци и по-специално на непридружените деца.

Работим по превенция на изоставянето на деца, включително чрез развитие на услуги за ранна интервенция и ранно детско развитие, както и за увеличаване на подкрепата за децата с увреждания и техните семейства, за създаване на условия за равнопоставеност и адаптация на децата и учениците от ромски произход, заяви г-жа Кънева.

Българската делегация представи основните стъпки в реформата в младежко правосъдие,  новостите в Закона за предучилищното и училищно образование, които гарантират достъпа до образование и намаляване на броя на отпаднали ученици, подобряване на качеството на образованието, осигуряване на обществен контрол и независима проверка на образователни институции.

По време на 6-часовата дискусия членовете на Комитета проявиха особен интерес към системата за закрила на детето и ефективността на взаимодействието между органите за закрила, работата на страната ни за преодоляване на проблема „ранни бракове“, процеса на деинституционализация на грижата за деца в България и причините голяма част от децата от закриваните домове да се настаняват в резидентна грижа, процедурите за работа в случаи на непридружени деца-бежанци, бюджетирането на политиките за деца.

Комитетът по правата на детето на ООН ще представи заключителните си препоръки към България на 9 юни т.г.

[su_slider source="media: 4846"]