Председателят на ДАЗД проведе среща с психолога Младен Владимиров

07.08.2018г.

Потребностите и ценностите на днешните млади хора обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и психологът Младен Владимиров.

 

Срещата е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД стартира в контекста на изработване на новата Национална стратегия за детето. В него се търсят идеите и мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации. „По този начин ще успеем да планираме политики и мерки за всички деца, с които да подпомогнем тяхното развитие и да подкрепим новото поколение на България“, подчерта д-р Лилова.

 

Г-н Владимиров се съгласи, че е необходимо в бъдещия стратегически документ заложените цели да бъдат съобразени с потребностите на новото поколение и да се опират на мултидисциплинарния подход в работата на органите по закрила.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.