Председателят на ДАЗД проведе консултации за създаването на новата Национална стратегия за детето със студенти и преподаватели от Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“

29.10.2018г.

Мерки за насърчаване на отговорното родителство, за осигуряване на сигурна среда и усвояване на уменията на бъдещето, за изграждане на толерантност и приемане на различията трябва да бъдат заложени в новата Национална стратегия за детето (2019 – 2030). Това мнение споделиха студенти и преподаватели от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на срещи с председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Двете дискусиите - с младите хора от бакалавърските и магистърските програми и с академичния състав, са част от консултационния процес със заинтересовани страни, който ДАЗД реализира в контекста на  създаването на бъдещия стратегически документ.

Според преподавателите е необходимо да се развиват социални и професионални знания и умения в децата, за да формират компетентности, които ще ги подготвят за живота им като възрастни. По този начин ще се подкрепи изграждането на сигурна семейна среда и включване на двамата родители, близките и роднините в осигуряването на благосъстоянието на детето. Младите хора се развиват с динамични и индивидуални темпове, затова родителските компетентности трябва да се надграждат през целия жизнен цикъл на детето, като трябва да започнат преди раждането, смятат преподавателите.

От своя страна, студентите предложиха в новата Национална стратегия за детето да бъдат предвидени мерки, гарантиращи равните възможности за развитие на всички момчета и момичета, осигуряване на подкрепата и индивидуалната грижа от най-ранна възраст и активна работа още от детската градина за създаване на толерантност и емоционална  интелигентност. Бъдещите педагози откроиха като проблем липсващата комуникация между институциите и родителите и необходимостта от възстановяване на диалога между двете страни, както и нуждата от повишаване на мотивацията и квалификацията на специалистите, работещи с деца.

Участниците и в двете срещи приветстваха разработването на националния стратегически документ и благодариха за възможността да представят своите мнения и препоръки. И студентите, и преподавателите подчертаха, че децата растат тук и сега, но и създават бъдещето на обществото ни, затова е важно да растат в сигурна и подкрепяща среда, която гарантира тяхната идентичност, права и пълноценно развитие.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.