Председателят на ДАЗД се запозна с резултатите от дейността на Фондация „Сийдър“

02.08.2018г.

Постигнатите резултати през 2017 г. и реализацията на целите за 2018 г. на Фондация „Сийдър“ обсъдиха председателят на  Държавната агенция на закрила на детето д-р Елеонора Лилова и г-жа Александрина Димитрова, изпълнителен директор на организацията.

Фондацията е най-големият доставчик на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ сред неправителствените организации в България. Тя управлява девет Центъра, в които подкрепа получават 105 деца и младежи. Екипът се състои от 99 професионалисти, които полагат ежедневни грижи и непрекъснато усъвършенстват уменията си.

Председателят на ДАЗД оцени високо дейността и постигнатите резултати в грижата за децата, лишени от родителска грижа. Тя благодари за активното участие на организацията и на г-жа Димитрова, в качеството й на съпредседател, в работата на Постоянната експертна работна група по деинституционализация.

Д-р Лилова и изпълнителният директор на Фондация „Сийдър“ обсъдиха създаването на новата Национална стратегия за детето и се обединиха около нуждата от интегриран подход в политиките за деца.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.