Председателят на ДАЗД се среща днес с екипите на ЦНСТДМ в Пловдив и Велинград

21.03.2016г.

Мерки за повишаване на качеството на грижа и подобряване на организацията на работа ще обсъди днес с ръководителите на центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Пловдив и Велинград председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. На работните съвещания, които ще се проведат в Пловдив, са поканени и ще присъстват и представители на двете общини, на регионалните дирекции „Социално подпомагане” в Пловдив и Пазарджик, на социални услуги за деца. Повод за срещите са установени при проверки на агенцията проблеми и затруднения при осигуряването на адекватни грижи за настанените в центровете потребители. След проверките на ДАЗД кметовете на Велинград и на Пловдив предприеха мерки за изпълнение на дадените от председателя на ДАЗД задължителни предписания.
На срещите заедно ще обсъдим проблемите,  които срещат екипите на двете ЦНСТДМ и мерки за тяхното преодоляване, както и механизмите за подкрепа на работещите в услугите и прилагането на индивидуален подход в грижите за децата, каза г-жа Жечева.
Услугите са разкрити в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в РБългария".

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.