Председателят на ДАЗД се срещна с представители на висши училища

13.07.2018г.

Как академичният опит и практики да допринесат за повишаване на информираността и чувствителността на професионалистите и обществото към правата и проблемите на децата и младите хора в Република България беше акцент в срещата на д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД),  с представители на три висши училища – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националната спортна академия „Васил Левски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тези учебни заведения, заедно с Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, имат сключени споразумения за сътрудничество с ДАЗД. „Можем и трябва да обединим усилията си, за да създаваме и прилагаме политики по отношение на всички деца в страната“, заяви д-р Лилова. Тя призова представителите на академичната общност да споделят за идентифицираните в своята научна и изследователска дейност проблеми на съвременните деца, за да може решаването им да бъде взето предвид при разработването на новия стратегически документ за детето и на Националната програма за закрила на детето за 2019 г. Участниците в срещата - декан, заместник-декани и преподаватели, подчертаха необходимостта от взаимодействие при  разработването и прилагането на социалните политики за закрила, за да се отговори на нарастващите изисквания за повишаване капацитета на работещите с деца. Затова експерти, планиращи мерките за гарантиране на правата на децата, могат да бъдат включвани при съгласуването на учебните програми и планове и като ментори при провеждането на практики от студентите. Председателят на ДАЗД и представителите на висшите училища се договориха да продължат сътрудничеството  и да реализират различни инициативи в началото на академичната учебна година.