Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД се запозна със системата за закрила на непридружени деца-чужденци в Кралство Норвегия

30.08.2018г.

Председателят на Държавна агенция закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова, заедно с експерти от нейния екип бяха на работно посещение в Кралство Норвегия по покана на Норвежката дирекция по миграция.

В рамките на посещението представителите на ДАЗД бяха запознати с изградената системата за убежище, прием и процедура за разглеждане на молбите за закрила на непридружени деца-чужденци в Кралство Норвегия. Бяха осъществени срещи с отговорните институции, които имат ангажимент по насочване, обгрижване, представляване и закрила на непридружените деца в страната.

Домакините от Норвежката дирекция по миграция организираха за участниците работното посещение посещение на две специализирани услуги за деца - МУСЕБУ (Mysebu)– Транзитен център за непридружени деца от 15-17 години, и Център за грижи за непридружени на възраст 0-15 г. (Ringerike care centre).