Председателят на ДАЗД се запозна с работата на Центъра по приложен поведенчески анализ

13.09.2018г.

С грижата и обучението на деца с разстройства от аутистичния спектър се запозна председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Тя посети Центъра по приложен поведенчески анализ на Сдружение „Аутизъм днес“. В него специално обучени специалисти – поведенчески терапевти, работят с 36 деца и техните семейства. Използва се познатата в световен мащаб техника за лечение на аутистични разстройства - Приложен поведенчески анализ (Applied Behavior Analysis).

Терапията е индивидуална, а в досието на децата се добавят и различни графики, чрез които може да се отчете постигнатия напредък. Методите, които се използват, са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства. „За да се постигне по-добър резултат и развитие на знанията и уменията на децата от аутистичния спектър, нашето сдрежуние организира тренинги за родители и за учители“, информира Владислава Цолова от „Аутизъм днес“.

Председателят на ДАЗД беше впечатлена от използваните иновативни методи и покани специалистите от Центъра за приложен поведенчески анализ да се включат в подготовката на новата Национална стратегия на детето, като представят своите идеи и мнения по планираните приоритетни области и цели.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.