Председателят на ДАЗД се срещна с ректора на Медицински университет София

17.03.2017г.

В началото на седмицата се състоя среща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, и на заместник-председателя, д-р Валентин Димитров, с проф.д-р Виктор Златков, ректор на Медицински университет София.

В дискусията бяха обсъдени конкретни възможности за съвместна работа и сътрудничество между Университета и Агенцията с цел оптимизиране на подготовката на бъдещите практикуващи лекари. От страна на ДАЗД бяха отправени предложения за интегриране на кратки насоки, методики и добри практики в следдипломната квалификация на обучаващите се, които да ги запознаят с основните аспекти, свързани със социалните услуги. Обсъдени бяха варианти за обучения в рамките на Медицински университет по въпроси, касаещи правата и закрилата, полагащи се на всяко дете. Адекватното реагиране при среща с деца в риски и добрата осведоменост относно нормативните уредби са сред основните проблеми, на които беше обърнато внимание в разговора.

Срещата с проф.д-р В. Златков е продължение на последователните мерки по изпълнение на третия приоритет, който Държавната агенция за закрила на детето поставя за 2017-та: въвличане на академичните общности и подобряване на комуникацията с техните представители.