Председателят на ДАЗД се срещна с ректора на Медицински университет София

17.03.2017г.

В началото на седмицата се състоя среща на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, госпожа Офелия Кънева, и на заместник-председателя, д-р Валентин Димитров, с проф.д-р Виктор Златков, ректор на Медицински университет София.

В дискусията бяха обсъдени конкретни възможности за съвместна работа и сътрудничество между Университета и Агенцията с цел оптимизиране на подготовката на бъдещите практикуващи лекари. От страна на ДАЗД бяха отправени предложения за интегриране на кратки насоки, методики и добри практики в следдипломната квалификация на обучаващите се, които да ги запознаят с основните аспекти, свързани със социалните услуги. Обсъдени бяха варианти за обучения в рамките на Медицински университет по въпроси, касаещи правата и закрилата, полагащи се на всяко дете. Адекватното реагиране при среща с деца в риски и добрата осведоменост относно нормативните уредби са сред основните проблеми, на които беше обърнато внимание в разговора.

Срещата с проф.д-р В. Златков е продължение на последователните мерки по изпълнение на третия приоритет, който Държавната агенция за закрила на детето поставя за 2017-та: въвличане на академичните общности и подобряване на комуникацията с техните представители.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.