Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД се срещна с новоизбраните социални аташета в Австрия, Великобритания и Гърция

08.06.2016г.

Координацията  в работата по случаи на деца в риск, попаднали в социалните системи на други държави обсъди днес председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева с новоизбраните социални аташета на  България в Австрия, Великобритания и Гърция. През 2015 г. българските дипломатически мисии в тези държави, поради нарасналия миграционен поток, са регистрирали увеличаване на случаите на деца, свързани с трудова или сексуална експлоатация, както и на лоша грижа от страна на техните родители.

На срещата бяха коментирани мерки, свързани с прилагането на междуинституционалния механизъм за работа по случаи на деца от български произход в чужбина, с подобряването на комуникацията и на сътрудничеството с чуждите компетентни органи.

За нас е особено важно да познаваме добре системите за закрила на децата в държавите, с които си партнираме, за да бъдат ефективни действията ни, каза г-жа Офелия Кънева. Като пожела успех в работата, тя възложи на новоизбраните социални аташета  да проучат възможностите на системите и политиките за закрила на детето в страните, в които ще представляват България, както и механизмите за сътрудничество между държавните институции и организациите от неправителствения сектор във формирането и реализацията на политиките за деца.

ДАЗД е водеща институция по прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Експертите от агенцията, заедно с партньорите от МВР, координираха репатрирането на 25 деца от страните-членки на ЕС,  5 от тях от Великобритания, 10 деца от Швеция, 5 деца от Австрия, 2 деца от Германия, 2 деца от Испания и 1 дете от Кипър. За всички деца, завърнали се в нашата страна, Държавната агенция за закрила на детето координира посрещането им от социални работници и предприемането на спешни и дългосрочни мерки за закрила.

[su_slider source="media: 4859"]