Председателят на ДАЗД се срещна с координатора по противодействие на трафика на хора към Европейската Комисия

26.01.2016г.

<div class="single_news">

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева се срещна с г-жа Мирия Василиаду, координатор по противодействие на трафика на хора към Европейската Комисия. В рамките на работната среща г-жа Жечева представи добрата практика на взаимодействие и сътрудничество между институциите и организациите в случаите свързани с трафик и експлоатация на деца. Представена беше актуална информация за работата по случаите на децата жертви – мерките за закрила, които се предприемат за тях, както и дългосрочното проследяване на тяхното развитие. През 2015 г. ДАЗД е сезирана за 34 деца - жертви на трафик, за 23 е организирала връщането и посрещането им в нашата страна – 5 от Англия, 10 от Швеция, 5 от Австрия, 1 от Германия и 2 от Испания. 22 са приложените мерки за закрила на детето по чл. 76 а от Закона за българските лични документи – забрана за напускане на страната и отнемане на отнемане на личните документи за срок до две години на непълнолетните, за които са постъпили данни, че са били въвлечени или използвани за дейности, неблагоприятни за развитието им.

До края на 2016 г. Европейската Комисия ще бъде готова с анализа за това как страните-членки са трансформирали в националното си законодателство Директиви 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и за защита на жертвите, съобщи г-жа Василиаду и отправи апел да се прилага европейското законодателство в тази област.

Г-жа Жечева подчерта, че  намира за особено важно разработването на международни механизми за взаимодействие при случаи на деца в риск с цел предприемане на спешни мерки за закрила спрямо децата, особено при обстоятелства, които могат да изложат на сериозен риск тяхната сигурност.

Тя заяви, че е важно да се изработят бързи канали за препредаване на информация, да се подобри взаимодействието на социалните и полицейски власти в рамките на ЕС.

В края на срещата Г-жа Жечева апелира да се защитят правата на децата и те да са част от Стратегията за борба с трафика на хора в България, която ще бъде изработена от Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ през тази година, и която ще е в синхрон с бъдещата стратегия на ЕК в тази област.

</div>