Председателят на ДАЗД участва в заседание на Националния съвет по превенция на престъпността

31.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова взе участие във второто за годината заседание на Националния съвет по превенция на престъпността (НСПП), което се проведе в Министерството на вътрешните работи.

Представителите на министерства, агенции и дирекции представиха отчети за изпълнение на дейностите, заложени за второто тримесечие на работната програма за превенция на престъпността в страната. Споделени бяха добрите практики и анализи за организиране на свободното време и ограничаване на употребата на алкохол и наркотични вещества и техните аналози сред децата и учениците; от дейността на Комисиите за обществен ред и сигурност като ефективна форма за превенция на местно ниво; взаимодействие с медиаторите от етническите общности за намаляване на конфликтните ситуации при работата на Регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ; ограничаване на извършването на кражби на селскостопанска продукция и създадената организация за охрана на селскостопанското имущество от лицензирани охранителни фирми; намаляване на посегателствата над туристи и спазване на на обществения ред през летния туристическия сезон.

Председателстващият НСПП министър Валентин Радев отбеляза отличното взаимодействие между ангажираните институции. Той подчерта ключовото значение на превантивните дейности в борбата с престъпността и изтъкна, че успешната превенция зависи от съвместните усилия на държавни и местни органи, обществени организации и граждани.

Членовете на секретариата продължават работата по изработването на нов тригодишен план за дейността на Съвета за периода 2019-2021 г., в който ще залегнат актуални теми и мерки за превенция и противодействие на престъпността.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.