Председателят на ДАЗД ще участва в 72-та сесия на Комитета по правата на детето в Женева

29.05.2016г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева ще вземе участие в 72-та сесия на Комитета по правата на детето на ООН, която ще се състои на 30 май 2016 г.  в конферентната зала на Върховния комисариат по правата на детето в Женева.  Г-жа Кънева е част от българската делегация, която ще се ръководи от заместник-министъра на правосъдието г-жа Вергиния Мичева.

В рамките на сесията ще се проведе дискусия по консолидирания трети-пети  периодичен доклад  на Република България за изпълнението на ангажиментите на страната ни по Конвенцията за правата на детето.  Обсъждането ще бъде в режим на диалог между българската делегация и 18-те члена на Комитета по правата на детето. Целта е да бъде оценен напредъкът в гарантирането на правата на децата и предизвикателствата, пред които е изправена страната ни в изпълнението на ангажиментите си по Конвенцията за правата на детето и ратифицираните факултативни протоколи.

Комитетът ще направи препоръки за подобряване на  съответствието на националното законодателство, политики и мерки с изискванията на Конвенцията. Препоръките са основен инструмент за по-нататъшни застъпнически дейности в областта на правата на детето.

Заседанието е отворено за неправителствени организации, студенти и представители на  други държави и ще може да бъде наблюдавано в реално време тук: <a href="http://www.treatybodywebcast.org/treaty-body-webcast-crc/">http://www.t…;

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.