Председателят на ДАЗД: Необходимо е изграждането на единна система за мониторинг на насилието над деца

10.03.2016г.

[su_slider source="media: 4962"]
<div class="single_news">

„Един от основните проблеми в България е събирането на данни за децата, пострадали от насилие. В момента информацията се събира и обработва по различни показатели, което я прави разпокъсана, с недостатъчно данни за степента на въздействие, за рисковите фактори и свързаните с тях нагласи и социални норми. Затова трябва да бъде политически подкрепен процесът на изграждане на стабилна система за получаване на данни и убедителни доказателства за предотвратяване и справяне с насилието, както и разработването на инструменти за мониторинг и индикатори за установяване на инциденти и пренебрегване на деца“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева по време на конференцията „Сигурност за нашите деца“. Форумът на Фондация „За нашите деца“ е посветен на мерките и дейностите по превенция на насилието, прилагането на насоки за сигурна семейна среда и ролята на мъжете в отглеждането на децата.

Чрез взаимодействието на различни специалисти в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Смолян и Монтана, се постигат устойчиви резултати, създава се подкрепяща среда, в която децата се отглеждат без насилие, подпомага се реализирането на индивидуалните им качества и се подкрепят родителите при упражняването на техните права чрез подходящо ръководство и насоки.

„Предизвикателство пред страната ни и пред системата за закрила е и въвеждането на национални стандарти за благосъстоянието, здравето и развитието на детето, защото осигуряването на тези условия е крайната цел на полагането на грижи и закрилата на децата. В момента за много момичета и момчета детството може да се опише с думата „страх“. Затова е изключително важно да разпознаваме симптомите на насилие над деца и да създадем защитена среда за живот и развитие“, подчерта Г-жа Жечева. Тя припомни, че за гарантиране на правото на детето на закрила от насилие преди 6 години бе подписан Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. Извършваният ежегоден мониторинг от ДАЗД показва, че създадените на местно ниво мултидисциплинарни екипи имат много добра координация при проучването на сигнала за дете в риск и предприемането на последващи мерки. Данните показват тендеция за увеличаване на случаите на насилие, като най-много са свързани с физическо насилие. Това нарастване се забелязва и в подаваните в ДАЗД жалби и сигнали, както и от обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111.

„Трябва да се борим за всяко детство. Да израснеш в сигурна среда не е привилегия, а право на всяко дете“, заяви патронът на събитието Н.пр. Ема Хопкинс – посланик на Великобритания

Гости на конференцията бяха г-жа Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България, г-жа Мая Манолова – омбудсман на Р България, и г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика.

</div>