Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Председателят на ДАЗД представи напредъка в гарантирането на правата на децата в България пред Ad hoc Комитета по правата на детето на Съвета на Европа

17.10.2018г.

Напредъкът в грижата и гарантирането на правата на децата в България представи председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова по време на заседание на Ad hoc Комитета по правата на детето на Съвета на Европа в Страсбург. 

Участниците в срещата, представители на всички държави-членки, се запознаха с резултатите от прилагането на Инструмента за оценка на детското участие на Съвета на Европа в България и проведения семинар за оценка на постигнатия напредък, на който гр. София беше домакин през месец юли 2018 г. Събитието на тема: „Защо мнението на децата има значение? Изграждане на солидна държавна политика, стимулираща детското участие” беше организирано от ДАЗД и Съвета на Европа и в него взеха участие представители от държави, прилагали Инструмента.

Д-р Лилова заяви, че в България има добра основа и активно се реализира правото на децата на участие. Гарантирането му е закрепено законодателно, разработени са механизми за свободно изразяване на мнение и участие в обсъждането и решаването на въпроси, засягащи училищния живот, изслушване при съдебни и административни производства и включване в живота на общността.

С помощта на националния детския консултативен орган – Съвет на децата към ДАЗД, мнението на младите хора се взема предвид при създаването и прилагането на политиките от всички органи по закрила в България, допълни председателят на ДАЗД.

Създаването на новата Национална стратегия за детето също бе част от представянето на д-р Лилова. Тя разказа за провеждащия се широк консултационен процес с всички заинтересовани страни - детски и младежки организации, родители и родителски организации, професионалисти, законодателна и съдебна власт, граждански и други организации, работещи с деца, местна власт, научни и изследователски общности, медии, по планираните приоритетните области – „Здраве (физическо, психическо и социално благополучие на децата) и здравословен начин на живот“, „Качествено образование“, „Подкрепа на семейството“, „Отдих и свободно време на децата“, „Сигурна и безопасна среда, превенция на насилието и достъп до правосъдие“.

Целите и приоритетите трябва да насърчават координацията и хоризонталната свързаност между институциите при реализиране на политиките за закрила на детето, като се основават на следните принципи: недискриминация, най-добър интерес на детето, право на живот, оцеляване и развитие, право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид, подчерта председателят на ДАЗД.

Относно закрилата на децата от насилие бе представена стартиралата от началото на учебната 2018/2019 г. Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата към нея „Живот без насилие за всички деца“. Нейното мото е  „#ДЕЙСТВАЙ!“. Тя е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 г., одобрена от Министерски съвет. Реализира се в партньорство с Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.

Кампанията е насочена към всички деца в България. Идеята е младите хора да са проактивни, като им се предостави възможност да организират своя безопасен, сигурен, приятен и позитивен живот в групата в детската градина или паралелката в училище. Те, с помощта на менторите (педагози, психолози, социални работници), определят правилата за взаимоотношения помежду си, за да създадат среда на общуване и комуникация като изключат всички форми на насилие в нея.

Всички, които се включат, се обявяват срещу агресията и тормоза както в реалния, така и във виртуалния свят. Водещият принцип е: „Прави на всички около теб това, което искаш да ти се случи на теб“.

Ad hoc Комитетът по правата на детето на Съвета на Европа е създаден с цел да проследява прилагането и напредъка в изпълнението на приоритетите на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021), представена през 2016 г. в гр. София по време на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Той предоставя и възможност за обмяна на опит и добри практики в областта на правата на детето на държавите, членки на организацията.