Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева представи доклада си ,,Детето на XXI-ви век" на научна конференция

10.10.2017г.

Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето,  представи своя научен доклад  „Детето на XXI-ви век пред  академичната общност на интердисциплинарната научна конференция „Детето като ценност“ .

Конференцията бе организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски‘‘ .  Тя се състоя от 9 до 11. октомври в Пампорово.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.