Представителите на Съвета на децата изготвиха процедура за избор на членове на състава си

02.02.2017г.

На заседанието си на 10 – 12 септември 2016 г. Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Целта им бе да се изгради ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво.

Процедурата бе представена на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД) по време на редовното му заседание на 30 октомври 2016 г. (<em>в НСЗД са включени представители на всички органи за закрила на високо ниво</em>). Членовете на НСЗД бяха изключително впечатлени от разработените критерии за избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора, и съгласуваха предложената процедура.

От своя страна Министерството на образованието и науката се ангажира да популяризира механизма за детско участие и да насърчи учениците активно да кандидатстват за членство в Съвета на децата.

Прилагането на процедурата ще стартира на <strong>02 март 2017 г.</strong> с избиране на представители на следните области:
<ul>
<li>Варна</li>
<li>Велико Търново</li>
<li>Русе</li>
<li>4 квоти за деца от уязвими групи.</li>
</ul>
Смяната на членовете на Съвета на децата се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на представителите от съответната област.

<em>Същност на процедурата </em><em>за избор на представители на мнението на децата в Съвета на децата</em>:

Държавната агенция за закрила на детето приема кандидатури на деца в <strong>4 направления</strong>, като всяко дете може да кандидатства само по едно от четирите направления:

А) членове/номинации на училищни форми за самоуправление (съвети, парламенти и др.);

Б) членове/номинации на младежки форми, подкрепяни чрез публично-частни партньорства и от бизнеса (Ротаракт, Лайнс клуб, чуждестранни училища  и др.);

В) индивидуални кандидатури;

Г) членове/номинации на местни организации, работещи по темата за детско участие, както и потребители/доброволци в социални услуги.

Предвидена е квота за <strong>5 деца</strong> от уязвими групи<strong>.</strong>

<strong>Председателят на ДАЗД </strong>инициира провеждането на подбор за свободните места в Съвета на децата чрез изпращане на писмо-покана в началото на месец март до съответните областни управители на административните области. С тази покана Председателят обявява и свободните квоти за деца от уязвими групи.

<strong>Областните управители </strong>в едноседмичен срок от получаването на писмото-покана за провеждане на изборите изпращат процедурата до кметовете на общините в рамките на областта за провеждане на първа фаза от процедурата.

<strong>Кметовете</strong> популяризират поканата за избор на член на Съвета на територията на общината, съобразно наличните ресурси (местни медии, сайтове, местни кампании и т.н.). Те създават организация да информират, в едноседмичен срок от получаването на писмото-покана от съответния областен управител всички институции и деца на територията на съответната община за възможността за участие в изборите.

Децата и организациите имат <strong>едномесечен срок</strong> за изпращане на кандидатурите си до съответния кмет, попълвайки формуляр за кандидатстване.

<strong>Кметът</strong> организира комисия за първоначален подбор на членове на Съвета. Ако на територията на дадена община няма представители от всички направления, то подборът се извършва само от съществуващите на територията на общината. Комисията приключва своята работа, като предоставя своето предложение за кандидати за членове на Съвета на децата.

<strong>Кметът </strong>одобрява предложението на Комисията и<strong> и</strong>зпраща 3 кандидатури във всяко направление до областния управител до<strong> 15 юни </strong>на съответната календарна година.

<strong>Областният управител </strong>провежда вторичния избор за членове на Съвета. Той обобщава предложенията, получени от кметовете на общините на съответната област и определя Комисия за извършване на вторичния подбор.

В срок <strong>до 15 юли </strong>на съответната календарна година, областният управител изпраща 3 кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

<strong>Председателят на ДАЗД извършва финалния избор за свободните места в Съвета</strong>чрез специално създадена комисия. Тя извършва класиране, съгласно критериите, и номинира по един представител на област за член на Съвета на децата. Второто дете в класирането от всяка област се определя за заместник-член. Заместник-членовете участват в Съвета на децата, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

Класирането приключва с одобрение на предложенията на Националната комисия от Председателя на ДАЗД в срок <strong>до 01 септември </strong>на съответната календарна година.

Всяко дете получава покана да стане член на Съвета на децата, заедно с декларация за родителско съгласие/съгласие на законния представител <strong>до 10 септември</strong> на съответната година

С цел гарантиране на равнопоставеност и избягване на дискриминацията, подборът на членове от уязвими групи се провежда от Националната комисия на централно ниво.

Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, недискриминация и представителност. Разработен бе формуляр за оценка на кандидатите на общинско, областно и национално равнище. Критериите, по които ще бъдат извършен изборът, са: активност, креативност, толерантност, ангажираност с общата кауза, способност да мотивира и обединява децата от своята област.

На всеки етап от прилагането на механизма е предвидено да се събира информация за осведомеността на децата и неправителствените организации от съответната област за възможността за кандидатстване за попълване на състава на Съвета на децата, по какъв начин са получили информация, както и колко млади хора са изявили желание да се присъединят и да представят мнението на своите връстници на национално ниво.

[su_slider source="media: 3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]