Представител на ДАЗД участва в заседанието на Втория Универсален периодичен преглед по правата на човека в България в Женева

14.05.2015г.

Представител на Държавната агенция за закрила на детето бе включен в българската делегация, която участва в заседанието на Втория Универсален периодичен преглед по правата на човека в България. Срещата се проведе на 7 май в Двореца на нациите в Женева в рамките на 22-та сесия на Работната група по УПП в Съвета по правата на човека.

Българската делегация бе водена от заместник-министъра на външните работи Катя Тодорова. В нея участваха още заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева, постоянният представител на България към ООН посланик Иван Пиперков, Андрей Техов - Генерален директор по европейските въпроси в МВнР, директорът на дирекция „Права на човека“ в МВнР, както и представители на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците, Върховна касационна прокуратура и Съвета за електронни медии.

Реформата в областта на детското правосъдие бе една от темите на заседанието. Вече е започнала работата по Закон за детско правосъдие, който до края на годината ще бъде внесен в Министерски съвет. До дни ще бъдат обявени и промени в Наказателно-процесуалния кодекс в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, Общите коментари на Комитета по правата на детето и с глава 4 от Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета. „Оценяваме необходимостта от промяна на националното си законодателство, с оглед ратифициране на Допълнителен протокол 3 към Конвенцията за правата на детето“, съобщи зам.-министърът на правосъдието Вергиния Мичева.

Прегледът на състоянието на правата на човека в България обхваща периода от Първия преглед, проведен през 2010 г., до момента. Заместник-министър на външните работи Катя Тодорова представи постигнатото в страната ни въз основа на направените препоръки от първия цикъл на прегледа.

В интерактивния диалог, който продължи три часа и половина, взеха участие 78 страни членки на ООН. Към България бяха отправени поздравления за напредъка, постигнат в редица области по отношение на правата на човека, както и относно присъединяването на страната ни към международни договори и разработването на нови политики и стратегии.

В хода на прегледа бяха отправени препоръки в областта на работата с ромската общност, бежанците и лицата, търсещи убежище, на хората с увреждания, равнопоставеността.

Универсалният периодичен преглед се прилага по отношение на всички 193 държави членки на ООН за състоянието на правата на човека и за изпълнението на поетите международни задължения и ангажименти. По време на 22-та сесия на УПП обект на преглед бяха 14 държави.