Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

02.10.2020г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обявява прием на проектни предложения по процедура „Детски кътове“

Допустими кандидати са: работодатели и институции от централната и местна власт. Кандидатите могат да разработят проектни предложения за създаване на детски кътове на работното място. Основната цел е да бъдат създадени възможности за получаване на услуги за деца на служителите. До петима работодатели могат да кандидатстват в партньорство за създаването на общ детски кът. Всеки новосъздаден детски кът трябва да осигурява необходимата среда за полагане на грижи на поне 15 деца. Детегледачките ще бъдат наемани чрез Бюрата по труда, като при необходимост ще преминават обучение. Възнаграждението им ще зависи от това дали услугите са почасови или целодневни, като по проектите ще се поема възнаграждението им за период до 12 месеца.

Минималният размер на финансовата подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 за създаването на детски кът на работното място е 50 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите трябва да предвидят съфинансиране при изпълнението на проектите си, което зависи от големината на фирмите. Големите предприятия могат да получат финансова подкрепа до 70% от разходите по проекта, средните предприятия – до 80% от разходите, а микро и малките предприятия – до 90% от разходите за реализиране на проекта. Бюджетът на операция „Детски кът“ е 15 млн. лева.

Крайният срок за подаване на документите е 15 декември 2020 г., 17:30 часа.

Проектните предложения следва да бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg