Приета е нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.)

07.03.2016г.

Комитетът на министрите прие на 2 март 2016 г. нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).  Тя ще бъде лансирана за първи път на конференция на високо равнище в София на 5 и 6 април 2016 г. Конференцията се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и се домакинства от Държавната агенция за закрила на детето и Министъра на труда и социалната политика.

<strong>Петте </strong><strong>приоритетни области в новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) са:</strong>
<ul>
<li><strong>равни възможности за</strong><strong> всички деца;</strong></li>
<li><strong>участие</strong><strong> на всички деца; </strong></li>
<li><strong>живот без</strong><strong> насилие за всички деца;</strong></li>
<li><strong>правосъдие, адаптирано за деца</strong><strong>;</strong></li>
<li><strong>права на детето</strong><strong> в цифрова среда.</strong></li>
</ul>
Това е третата Стратегия за правата на децата, която приема Съвета на Европа след като през 2006 г. в Монако стартира програмата  "Да изградим Европа за и с децата”.

Първата  обхваща периода 2009 – 2011 г. и трите приоритетни области в нея са:
<ul>
<li>насърчаване на достъпа на децата до правосъдие;</li>
<li> изкореняване на всички форми на насилие срещу деца;</li>
<li> участие на децата и тяхното влияние в обществото.</li>
</ul>
Четирите цели на втората Стратегия за правата на детето (2012-2015) са:
<ul>
<li>насърчаване на подходящи за деца услуги и системи (в областта на правосъдието, здравеопазването и социалните услуги);</li>
<li>премахване на всички форми на насилие срещу деца (включително сексуално насилие, трафик, телесното наказание и насилие в училищата);</li>
<li>гарантиране на правата на децата в уязвимо положение (като например тези с увреждания, в ареста, в алтернативна грижа, деца на мигранти и малцинства, включително ромските деца);</li>
<li>насърчаване на участието на децата</li>
</ul>
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680…

[su_slider source="media: 4992"]